Business Law

2018-2019

Doel vak

De Business law module is gericht op de kennis en vaardigheden die
(toekomstige) managers en ondernemers nodig hebben om de mogelijkheden
en beperkingen van regelgeving te integreren in strategische en
operationele bedrijfsprocessen en beslissingen. De module kenmerkt zich
door een functionele benadering van het recht waarmee de student leert
het recht, in brede zin, te beschouwen als een bron van strategische
input, waardecreatie en waardebescherming, en reputatie- en
risicomanagement.

Teneinde de student voor te bereiden op het functioneren in
internationale bedrijven en het effectief communiceren met
niet-Nederlandstalige collegae, afnemers, en juristen is gekozen voor
Engelstalige literatuur en de presentatie van juridische concepten
vanuit het perspectief van de drie belangrijkste ‘legal traditions’
zijnde ‘common law’, ‘civil law’ en ‘ islamic law’.

De module richt zich specifiek op de volgende leerdoelen en
vaardigheden:

Academische- en onderzoeksvaardigheden - vinden en toepassen
rechtsregels op bedrijfskundige casusposities.
Overbruggen theorie en praktijk - relevantie van het recht voor
ondernemingen,ondernemers en managers.
Verbreden horizon - kennis nemen van de verschillen in juridische
concepten binnen de drie belangrijkste rechtsfamilies (Civil Law, Common
Law, Islamic Law)

Inhoud vak

In de business law module staan de rechtsgebieden centraal die voor de
toekomstige bedrijfskundige het meest relevant zijn:
goederenrecht
verbintenissenrecht
intellectuele eigendom
internationaal recht.
Het management-perspectief van de module betekent dat de verbanden
tussen recht en management, inclusief legal management, een centrale
positie innemen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen.
Schriftelijke opdrachten voor werkcolleges.

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing

Literatuur

Law & Self-regulation. Legal and Business Perspectives (2019), N.A.
Jansen. ISBN 978 90 5383 358 2
Slides van hoor- en gastcolleges en aanvullende literatuur op
Canvas.
Wet- en verdragsteksten voor de tutorialopdrachten zijn digitaal
beschikbaar op Canvas.
Opgaven van de werkcolleges.

Doelgroep

In principe alleen toegankelijk voor VU-studenten bedrijfskunde

Afwijkende intekenprocedure

Intekenen voor werkgroepen en tijden

Toelichting Canvas

"Announcements" worden op Canvas geplaatst.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de fundamentele concepten van de functionele gebieden:
accounting, financiering, marketing, strategie, human resources
management en organisatiekunde

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_BUSL
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator mr. N.A. Jansen MBA
Examinator mr. N.A. Jansen MBA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: