Finance

2018-2019

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden: We leren je een financieel
economisch
vraagstuk (investerings-, prijsvormings- en beleggingsvraagstuk) te
analyseren en te abstraheren van niet essentiële informatie. We leren je
de juiste methode en/of techniek
toe te passen bij het oplossen van een specifiek financieel economisch
probleem.

Verbinden theorie en praktijk - knowledge:
Je verkrijgt een gedegen basiskennis van het
investeringsvraagstuk van ondernemingen en van het
prijsvormingsvraagstuk en beleggingsvraagstuk voor beleggers.

Verbinden theorie en praktijk- application:
We leren je actuele investerings- en
beleggingsthema’s te koppelen aan de theorie.

Specifieke leerdoelen:
Na afronding van dit vak:
- ben je in staat het investeringsvraagstuk te beschrijven vanuit
het perspectief van de investeerder;
- ben je in staat het prijsvormingsvraagstuk te beschrijven vanuit
het perspectief van de belegger;
- ben je in staat het beleggingsvraagstuk te beschrijven vanuit het
perspectief van de belegger;
- ben je in staat de waarde van een project te bepalen;
- ben je in staat de waarde van een vermogenstitel (aandeel /
obligatie) te bepalen;
- ben je in staat individuele beleggingsobjecten tot een
beleggingsportefeuille te combineren;
- ben je in staat een optimale portefeuille aan te wijzen gegeven
de nutsfunctie van een belegger en de Capital Market Line (CML);
- ben je bekend met het begrip ‘opportunity cost of capital’;
- ben je bekend met het model van Hirshleifer en het
separatietheorema van Fisher;
- kan je de netto contante waarde methode toepassen;
- kan de student de voor- en nadelen van alternatieve
investeringsselectie-methoden uitleggen;
- kan je de vermogenskostenvoet van een project bepalen aan de hand
van het CAPM;
- kan je actuele beleggingsproducten koppelen aan de theorie.

Inhoud vak

In dit vak worden het ontstaan van de financieringsbehoeften en de
uitgangspunten van financieel management behandeld. Daartoe worden eerst
de ondernemingsdoelstellingen onder de loep genomen. De begrippen
waardering en waardecreatie spelen daarbij een cruciale rol. Het gebruik
van de (netto) contante waarde methode wordt uitgebreid behandeld. Deze
methode wordt gebruikt bij de waardering van vreemd en eigen vermogen
(obligaties en aandelen), en bij het bepalen van waardecreatie door
investeringsprojecten. Daarna wordt de verhouding tussen rendement en
risico behandeld. Dit gebeurt o.a. door te kijken hoe het nemen van
risico in financiële markten wordt beloond. Concepten als
diversificatie, systematisch versus idiosyncratisch risico, Capital
Asset Pricing Model (CAPM), en optimalisatie van beleggingsportefeuilles
worden hier behandeld. Je leert op basis van het CAPM bepalen wat de
door de markt bepaalde vermogenskostenvoet is voor de onderneming.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Geschreven tentamen (individuele beoordeling)
Tussentoets(en) (individuele beoordeling)

Literatuur

1) J. Berk en P. DeMarzo, Corporate Finance, Pearson, 4de Global
Edition, 2017.Dit boek behoort ook tot de verplichte
literatuur van de vakken Finance II en Financial Modeling and
Derivatives.

2) Finance I, Tekst- en Opgavenboek.

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics of equivalent.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_FIN1
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M.B.J. Schauten
Examinator dr. M.B.J. Schauten
Docenten dr. M.B.J. Schauten
prof. dr. M.J. van den Assem

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: