Supply Chain Management II

2018-2019

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden: SCM 2 leert je zelfstandig de
strategie en
besturing van supply chains die bestaan uit 2 of meer juridisch
onafhankelijke eenheden te analyseren en op die manier onderbouwd
management aanbevelingen te doen voor verbeteringen. Het vak bouwt voort
op SCM 1, waarbij SCM 2 vooral gericht is op de management implicaties
van analyses en het denken in keteneffecten in plaats van effecten op
het niveau van een individueel bedrijf.
Je maakt gebruik kwantitatieve methoden om
een supply chain te analyseren en verbeteringen voor te stellen.

Verbinden theorie en praktijk: Je krijgt een gedegen kennis over het
analyseren van de
prestatie van een supply chain, het aansturen van ketens en afstemming
van incentives (waarbij je leert hoe supply chain beslissingen worden
beïnvloed door (irrationeel en rationeel) menselijk gedrag en hoe hierop
in te spelen), alsmede management van de supply chain vanuit het
perspectief van effecten op People Planet en Profit (Triple Bottom
Line).
Je past wetenschappelijke kennis over het managen
van supply chains toe in een aantal gestileerde praktijkopdrachten /
cases. Tevens worden er gastcolleges verzorgd.

Sociale vaardigheden: Je leert om in een team een complex probleem te
analyseren en te komen tot aanbevelingen die je vervolgens met je team
presenteert.

Inhoud vak

Iedere organisatie, onafhankelijk van het type product of dienst dat
moet worden voortgebracht, heeft een supply chain die deze producten en
diensten voortbrengt en aan de klant levert. Het aansturen van deze
ketens (supply chains) van strategisch belang voor de overleving van
bedrijfssectoren. Deze cursus leert studenten om deze ketens te
analyseren en management aanbevelingen te doen vanuit een drietal
thema’s:
1. Van prestatie van een individueel bedrijf naar ketenprestatie
Hierbij komen onderwerpen aan de orde gerelateerd aan het vormgeven van
productie- en distributienetwerken alsmede het zorgen dat doelstellingen
zowel binnen de schakels van een keten als keten-overstijgend op elkaar
zijn afgestemd.
2. Ketencoördinatie en incentive alignment
Dit omvat onder andere het coördineren van de vraag naar en het aanbod
van producten en diensten binnen een supply chain alsmede een analyse
van de effecten van prijsbeleid hierop. Er wordt expliciet aandacht
besteed aan het gedrag van beslissers bij het afstemmen van aanbod en
vraag.
3. Managen van de Triple Bottom Line
We analyseren onder andere de impact van supply chain beslissingen op de
drie doelstellingen People, Planet & Profit en bespreken de implicaties
hiervan op supply chain management. Ook bediscussiëren we hoe door
middel van supply chain management de Triple Bottom Line kan worden
verbeterd.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges

Toetsvorm

Tentamens (individuele beoordeling) en portfolio (individuele
beoordeling)

Literatuur

Delen uit Chopra and Meindl (2016). Supply Chain Management: Strategy,
Planning, and Operation . 6th Global edition. Pearson Higher Education,
528
pp.

Aanvullend studiemateriaal (via Canvas).

Aanbevolen voorkennis

SCM I 1.5

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_SCM2
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. W.E.H. Dullaert
Examinator dr. J. de Vries
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: