Financial Accounting

2018-2019

Doel vak

Dit vak is het derde vak in de leerlijn Accounting. In dit vak wordt de
externe financiële verslaggeving, in het bijzonder de jaarrekening van
ondernemingen, behandeld. Je leert wat de belangrijkste vraagstukken
zijn vanuit het perspectief van de verslaggevende onderneming, en hoe
deze verslaggeving in Nederland en internationaal gereguleerd is
(Bridging theory and Practice - knowledge). Je leert om deze kennis toe
te passen op concrete vragen
ontleend aan de verslaggevingspraktijk (Bridging theory and practice -
application). Hierbij
oefen je vaardigheden zoals abstractie en argumentatie (Academic and
Research Skills).

Na afloop van dit vak kun je:
- beschrijven welke vormen van regelgeving en toezicht van toepassing
zijn op de verslaggeving van de meest voorkomende typen ondernemingen in
Nederland en in hoofdlijnen aangeven wat de achtergronden en
onderliggende logica is van het institutionele kader;
- opzoeken en uitleggen wat er in de belangrijkste wettelijke bepalingen
rond de jaarrekening in Nederland (titel 9 boek 2 BW) of in
geselecteerde andere regelgeving is bepaald over
een gegeven verslaggevingsvraagstuk;
- beschrijven wat de meest voorkomende verwerkingswijzen zijn voor de
selectie van posten en transacties die bij dit vak aan de orde komen;
- voor de selectie van transacties en posten: een gegeven vraagstuk
uitwerken in de vorm van een gemotiveerde keuze voor een
verwerkingswijze, journaalposten, en/of volledige financiële overzichten
(balans, resultatenoverzicht, kasstroomoverzicht);
- herkennen en uitleggen op welke manier een post of transactie uit de
behandelde selectie van onderwerpen in een gegeven fragment uit een
jaarrekening is verwerkt of hoe hierover in een mediabericht wordt
gerapporteerd;
- een gemotiveerd standpunt innemen over een in de loop van het vak
behandeld onderwerp met argumenten ontleend aan verschillende
referentiekaders (zoals bestaande regelgeving en theoretische
concepten).

Inhoud vak

De externe financiële verslaggeving in de vorm van een jaarrekening (en
in de vorm van kwartaalberichten bij beursgenoteerde ondernemingen) is
de basis van de communicatie tussen de onderneming en financiële
belanghebbenden zoals aandeelhouders en andere vermogensverschaffers.
Cijfers uit financiële verslaggeving zoals winst, cash flow en omzet
spelen een belangrijke rol in financiële markten, maar hebben ook
juridische betekenis en zijn van belang voor corporate governance. Voor
grote ondernemingen is het opstellen van deze verslaggeving een complex
proces. Dit is niet alleen zo omdat het nu eenmaal ingewikkeld is om de
economische prestatie en positie van een dergelijke onderneming goed
weer te geven, maar ook omdat er grote belangen met de verslaggeving
gemoeid zijn. Vandaar dat er inmiddels een zwaar institutioneel kader
van regelgeving en toezicht rond de verslaggeving is opgebouwd.

Het is de combinatie van 'cijfers' en 'regels' in de externe
verslaggeving die bij dit vak centraal staat. Dat betekent dat je niet
alleen je technische kennis en vaardigheden op het gebied van accounting
verder ontwikkelt (zeg maar: rekenen en journaalposten maken) maar dat
je ook steeds de 'waarom' vraag stelt: waarom moet ik in dit geval juist
deze boeking maken? Mag het ook anders volgens de regels? Waarom zou je
het anders willen? En waarom zijn de regels zoals ze zijn, zouden ze ook
anders kunnen zijn? Niet iedereen vindt het makkelijk om te schakelen
tussen techniek en de bredere context waarin de techniek wordt
toegepast, maar het is een onmisbare vaardigheid voor iedereen die
beroepsmatig met externe verslaggeving werkt. Het is ook wat externe
verslaggeving tot een boeiend vakgebied met een eigen kleur maakt.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.
Werkcolleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen - individuele beoordeling.
Tussentoets - individuele beoordeling.

Literatuur

Leerboek: wordt nader bekend gemaakt.

Geselecteerde teksten uit wet- en regelgeving (public domain of
toegankelijk via ubvu.vu.nl).

Overige informatie

De inhoud van dit vak wordt als voorkennis verondersteld bij het vak
Advanced Financial Reporting in de Master Accounting and Control.

Aanbevolen voorkennis

Accounting I en Accounting II.

Voor studenten uit andere bacheloropleidingen:
- Bedrijfskunde: Accounting I en Accounting II;
- International Business Administration: Accounting en Accounting in
Multinational Enterprises.

Algemene informatie

Vakcode E_EBE2_FAC
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. C. Camfferman RA
Examinator prof. dr. C. Camfferman RA
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: