Quantitative Research Methods III - Economics and Finance

2018-2019

Doel vak

De student kan na succesvolle afronding van het vak:

- univariate en multivariate lineaire regressiemodellen, Probit en Logit
modellen uitvoeren en de uitkomsten interpreteren met behulp van Stata.
(Academic and Research Skills).
- situaties omschrijven, herkennen en aanpakken wanneer de aannames van
het regressiemodel niet gelden: weggelaten variabelen;
multicollineariteit, heteroskedasticiteit en endogeniteit. (Academic and
Research Skills).
- een financieel/economisch probleem uit de praktijk omzetten in een
empirische, academische onderzoeksvraag (Academic and Research Skills)
- Uitkomsten van analyses rapporteren volgens de academische standaard
(Social Professional Skills)

Inhoud vak

Studenten maken allereerst kennis met verschillende databronnen en leren
data samen te vatten in een aantal beschrijvende statistieken.
Vervolgens leren zij hoe univariate en multivariate lineaire
regressiemodellen uitgevoerd dienen te worden.
Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan situaties wanneer de
klassieke veronderstellingen van het lineaire regressiemodel niet
gelden: problemen als multicollineariteit, bias door weggelaten
variabelen, heteroskedasticiteit en endogeniteit worden uitvoerig
behandeld. Daarnaast leer je te werken met Probit en Logit modellen
(voor het geval dat de uitkomstvariabele binair is) en maak je kennis
met tijdreeksen.
Studenten brengen de genoemde technieken in praktijk met behulp van
STATA.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.
Instructiecolleges
Computerlabs.

Toetsvorm

Empirische opdrachten - groepsbeoordeling.
Tentamen - individuele beoordeling.

Literatuur

Dougherty, C. (2016), Introduction to Econometrics, fifth edition,
Oxford

Doelgroep

Dit vak is bedoeld voor de derdejaars studenten Economie en
Bedrijfseconomie in de tracks Economics en Finance.

Overige informatie

Studenten die de complete minor 'Applied Econometrics: A Big Data
Experience for All' hebben behaald, mogen ervoor kiezen een ander vak
uit BSc Economie en Bedrijfseconomie te volgen in plaats van QRM III.

Aanbevolen voorkennis

Quantitative Research Methods I en II.

Algemene informatie

Vakcode E_EBE3_QRMEF
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. A. Opschoor
Examinator dr. A. Opschoor
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Instructiecollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: