Omgaan met historische bronnen

2018-2019

Doel vak

• overzichtskennis van het gehele scala aan bronnen binnen de
opleidingen GLTC, Oudheidwetenschappen en Archeologie;
• inzicht in de plaats van bronnen in het onderzoeksproces;
• inzicht in mogelijkheden en beperkingen van verschillende types
bronnen;
• inzicht in de meerwaarde van gebruik van verschillende types bronnen
naast elkaar, en daarmee de meerwaarde van een interdisciplinaire aanpak

Inhoud vak

Je krijgt een overzicht van de bronnen die in de verschillende
disciplines worden gebruikt die zich met de bestudering van het verleden
bezighouden. In de eerste week maak je kennis met de breedte van het
spectrum, plaats van bronnen in het onderzoeksproces. Daarna volgt een
verdieping van de categorieën, bijvoorbeeld door de verbinding van
bronnen aan type onderzoeksvragen en aard van kennis. De laatste twee
weken zijn ingevuld met een Interactieve casuïstiek vanuit integrale
benadering waarbij de bronnen uit diverse discipline gebruikt worden. De
cursus biedt je een nadere kennismaking met tekstuele bronnen en
objecten (inclusief iconografie). Bij tekstuele bronnen komen zowel
literaire als documentaire teksten aan de orde. Ook maak je kennis met
de verschillende vormen waarin wij toegang hebben tot teksten uit de
verleden: op (antieke) schriftdragers (bijvoorbeeld kleitabletten,
inscripties, papyri, diverse archiefstukken) of als resultaat van
handschriftelijke overlevering. Inzicht in de meerwaarde van
interdisciplinariteit krijg je door de behandeling een grotere casus
waarbij de verschillende bronnen geïntegreerd worden. Door een bezoek te
brengen aan de historische locatie van deze casus ervaar je de rijkdom
van een brede visie. De nadruk in deze module ligt op geschreven
bronnen. Voor studenten Oudheidwetenschappen en Archeologie vormt dit
vak samen met Omgaan met materiële bronnen ("Bronnen 2") een lintmodule.
Inzicht in bronnen biedt een fundament voor het begrip hoe kennis over
het verleden tot stand komt.

Onderwijsvorm

De module bevat hoorcolleges, practica, excursies, discussieopdrachten
en (interactieve) werkopdrachten. Samenvattingen van secundaire
literatuur en discussieopdrachten worden in kleinere werkgroepen
besproken.

Week 1 (7-11 januari 2019)
Hoorcollege: 16 uur
Week 2 (14-18 januari 2019)
Hoorcollege: 8 uur
Practicum: 16 uur
Week 3 (21-25 januari 2019)
Hoorcollege 1: 8 uur
Practicum: 16 uur
Week 4 (28 jan-1 feb 2019)
Presentaties: 4 uur
Excursie: 8 uur

Toetsvorm

Opdrachten van de praktijkoefeningen (AVV) met mondelinge feedback.
Tentamen over de leerstof van de eerste twee weken(tussentoets, weging
60%)
Presentatie met mondelinge feedback in blok 3 week 4 (40% eindcijfer).
De beoordeling vindt plaats op basis van toetsmatrijs en uitgewerkte
rubrics.

Naar aanleiding van artikel 8.4 van OER-deel B1 wordt bepaald dat voor
studenten Archeologie, GLTC en Oudheidwetenschappen pas een definitief
resultaat wordt vastgesteld voor de onderwijseenheid Omgaan met
historische bronnen (L_AABAAGO103 in periode 3), waartoe de taaltoets
behoort, indien de student een voldoende beoordeling heeft behaald voor
de taaltoets Nederlands of de Bijspijkercursus/ remediëringscursus
Nederlands heeft afgerond. Dit geldt niet voor studenten die deze module
volgen als keuzevak of in het kader van een minor.

Literatuur

Diverse artikelen. De literatuur wordt toegankelijk gemaakt via Canvas.
De module wordt afgesloten met een excursie. Eventuele kosten worden aan
het begin van de cursus bekend gemaakt.

Doelgroep

Deze module is toegankelijk voor studenten uit de propedeuse van GLTC,
Oudheidwetenschappen en Archeologie. Daarnaast kunnen keuzevakstudenten
deelnemen die eerder de modules A Cultural History of the Ancient World
1 en 2 hebben gevolgd, of een aantoonbaar gelijkwaardig niveau
bezitten, bijvoorbeeld op basis van onderdelen die zijn behaald bij de
opleiding Geschiedenis.

Overige informatie

Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/ .

Voor studenten GLTC, Archeologie en Oudheidwetenschappen is het afleggen
van de diagnostische taaltoets Nederlands een voorwaarde voor het
toekennen van de behaalde studiepunten voor deze module.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAAGO103
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. S.M.J. Remijsen
Examinator dr. S.M.J. Remijsen
Docenten dr. L.W. van Gils
dr. S.M.J. Remijsen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: