ACASA Excursie

2018-2019

Doel vak

Geïntegreerde bestudering van materiële, (cultuur-)historische,
tekstuele, en Nachleben- en erfgoedgerelateerde aspecten van de sites en
musea die tijdens de excursie worden bezocht.

Inhoud vak

De studenten volgen inleidende hoorcolleges over materiële,
(cultuur-)historische, tekstuele, en Nachleben- en erfgoedgerelateerde
aspecten van de excursiebestemming. Daarnaast volgen ze naar keuze een
vakspecifiek (materieel of tekstueel gericht) werkcollege waarin ze
voorbereid worden op en begeleid worden bij het schrijven van een
individueel paper over een onderwerp in relatie tot de bestemming van de
excursie. Ter plaatse houden de studenten per site/museum
groepspresentaties op basis van hun papers waarin gestreefd wordt zo
veel mogelijk van de bovengenoemde aspecten in geïntegreerd verband
(d.w.z. materieel en tekstueel) te behandelen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (wk. 1: 2x2u; wk. 2-5: 1x2u), werkcollege (wk. 2-5: 1x2u
tekstueel, 1x2u materieel, na elkaar geroosterd opdat studenten
desgewenst aan beide mee kunnen doen)

Toetsvorm

1) Summatief literatuurtentamen. (week 6, weging: 33,3 %)
2) Individueel paper (mag ook in de vorm van blog, wiki) (deadline:
einde week 9, weging: 33,3%)
3) Deelname aan de excursie (week 7) inclusief groepspresentatie en
geïntegreerde handout (weging: 33,3%)
Voor elk onderdeel moet minimaal een 5,5 worden behaald om te slagen
voor deze module.

Vereiste voorkennis

Het volledige eerstejaar van de opleidingen Archeologie, GLTC, of
Oudheidwetenschappen moet afgerond zijn. Voor studenten
Oudheidwetenschappen en Archeologen geldt dat ze de module Erfgoed in
context (Heritage in Context) moeten hebben afgerond.

Literatuur

Syllabus met vakliteratuur en bronnen (in vertaling). GLTC studenten
lezen een klein pensum teksten in de originele taal.

Doelgroep

Tweedejaars studenten BA Archeologie, GLTC, Oudheidwetenschappen
(gesubsidieerd).

Overige informatie

Voor reguliere studenten Archeologie, GLTC, en Oudheidwetenschappen van
UvA en VU is dit een verplicht vak. Zij ontvangen derhalve een
tegemoetkoming in de onkosten van de excursie. Studenten van andere
opleidingen die een minor bij ACASA volgen mogen zich aanmelden mits er
voldoende plaats is. Zij komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming
in de onkosten.

Aanbevolen voorkennis

Zie onder 'vereiste voorkennis'

Algemene informatie

Vakcode L_AABAAGO202
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.P. de Bakker
Examinator dr. M.P. de Bakker
Docenten dr. G.J.M. van Wijngaarden
dr. M.P. de Bakker
dr. A.M.J. Derks

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: