Archeologie van Noordwest Europa in de prehistorie en Romeinse tijd

2018-2019

Doel vak

Na succesvolle afronding van de cursus heeft de student:
o basiskennis van de archeologie in Nederland uit de periode 5000 v.Chr.
tot en met 270 n. Chr.;
o inzicht in supra-regionale verbanden en netwerken binnen Europa;
o inzicht in de majeure culturele processen en de bijdrage van sociale
en historische wetenschappen aan de archeologie;
o kennis van belangrijke vindplaatsen per periode;
o basiskennis van de fysische geografie van Nederlandse landschappen;
o ervaring met het kritisch lezen van teksten en het bediscussiëren van
de inhoud.

Inhoud vak

De module geeft een chronologisch overzicht van de archeologie van
Noordwest-Europa met verwijzing naar relaties met het Mediterrane
gebied, maar met nadruk op Nederland. Aan de orde komen processen als
neolithisering, interconnectiviteit, vroege staatsvorming, imperialisme
en romanisering. De gevolgde periode-indeling is Neolithicum, Bronstijd,
IJzertijd en Romeinse tijd.

Onderwijsvorm

Het college bestaat uit 7 hoor- en 7 werkcolleges waarin respectievelijk
aandacht wordt besteed aan culturele processen (hc) en het bespreken van
casuïstiek uit binnen- en buitenland (wc).

Toetsvorm

Eindtentamen. Voorafgaand wordt een proeftentamen aangeboden.

Vereiste voorkennis

De archeologievakken uit het eerste semester van jaar 1 gelden als
verwachte maar niet verplichte voorkennis.

Literatuur

De literatuurlijst, bestaande uit een aantal artikelen, wordt op het
eerste college gepresenteerd en digitaal aangeboden.

Doelgroep

Eerstejaars studenten Archeologie, studenten Oudheidwetenschappen voor
wie de module als oriëntatievak gebruikt kan worden. Studenten uit
gerelateerde richtingen zoals Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en de
sociale wetenschappen voor wie het een keuzevak kan zijn.

Overige informatie

1. De cursus vormt de start van de leerlijn Noordwest-Europese
Archeologie.
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC103
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. N.G.A.M. Roymans
Examinator prof. dr. N.G.A.M. Roymans
Docenten prof. dr. N.G.A.M. Roymans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: