Archaeology of Medieval Europe and the Early Modern World

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Inhoud vak

Deze module geeft een overzicht van de archeologie van West-Europa in de
laat-Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De dingen die
archeologen in de bodem aantreffen staan daarbij centraal. Die
archeologische verschijnselen worden beïnvloed door algemene politieke,
sociale en economische processen, zoals kerstening, staatsvorming, de
ontwikkeling van handelsnetwerken, urbanisatie en de Nederlandse
expansie overzee. De archeologische verschijnselen die tijdens de module
worden behandeld zijn bijvoorbeeld dorpen en steden, begraafplaatsen,
kastelen, scheepswrakken. Ook alledaagse zaken als potten, sieraden en
munten komen aan bod. Uiteindelijk willen we de archeologische
verschijnselen koppelen aan algemene processen zonder direct voorrang te
geven aan de materiële of de historische bronnen. De middeleeuwse
archeologie geeft een heel andere kijk op de periode dan wanneer je
alleen naar de geschreven bronnen zou kijken.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2u per week), werkgroepen (2 x 2 uur per week) en een
excursie.

Toetsvorm

1. Tussentoets 10%
2. Deelname aan en verslag van excursie 10%
3. Eindtoets 80%

Literatuur

Delen uit :
Blockmans, W./F. Hoppenbrouwers, 2016: Eeuwen des onderscheids. Een
geschiedenis van middeleeuws Europa. Amsterdam: Bert Bakker. Aanschaf
aangeraden.
J. Graham-Campbell & M. Valor (eds.) 2007. The Archaeology of Medieval
Europe. Vol. 1 Eighth to Twelfth Centuries AD. (Acta Jutlandica,
Humanities Series 79). Aarhus: Aarhus University Press.
M. Carver & J. Klápšte (eds.) 2011. The Archaeology of Medieval Europe.
Vol. 2 Twelfth to Sixteenth Centuries. (Acta Jutlandica, Humanities
Series 9). Aarhus: Aarhus University Press.
G. Halsall 1995: Early Medieval Cemeteries. An Introduction to Burial
Archaeology in the Post-Roman West, London Cruithne Press.
W.A. van Es, 1990. Dorestad Centred. In: J.C. Besteman/J.M. Bos/H.A.
Heidinga (eds.), Medieval Archaeology in the Netherlands.
Assen/Maastricht, p. 151-182.

Doelgroep

Eerstejaars studenten archeologie, de module is als keuzevak ook
geschikt voor studenten Oudheidkunde en Geschiedenis

Overige informatie

1. Deze module is gedeeltelijk in het Engels
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Aanbevolen voorkennis

De module bouwt voort op het vak Archeologie van Noordwest-Europa in de
Prehistorie en Romeinse tijd.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC104
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.A.A. Verhoeven
Examinator dr. A.A.A. Verhoeven
Docenten dr. A.A.A. Verhoeven

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: