Veldwerk en archeologisch materiaal

2018-2019

Doel vak

Als je deze module succesvoi hebt afgerond
• Kun je uitleggen hoe de Nederlandse archeologie is georganiseerd, wat
de AMZ-cyclus is, en hoe kennisvorming in de (veld)archeologie tot stand
komt.
• Heb je kennisgemaakt met de belangrijkste methoden en technieken die
in de (Nederlandse) veldarcheologie worden toegepast
• Kun je vertellen hoe de KNA is opgebouwd en hoe op grond hiervan
kwaliteitsborging in het veld wordt toegepast
• Kun je de belangrijkste veldwerkmethoden en -technieken toepassen in
de context van een opgraving
• Kun je met je kennis over bodemvorming en geomorfologie (Landschap en
voedseleconomie) een bodemprofiel beschrijven van de lopende opgraving
• Kun je archeologische sporen, features en vondsten in het veld
herkennen en ze in grote lijnen plaatsen in de tijd
• Weet je hoe de opgravingsdocumentatie in elkaar zit en kun je
verschillende soorten data invoeren (foto's, lijsten, tekeningen)
• Kan je met behulp van voorbeelden uitleggen hoe onderzoeksvragen
consequenties hebben voor de opgravingsstrategie
• Kan je je materiaalkennis kunnen toepassen op het vondstmateriaal van
de opgraving (uitsplitsen in hoofdcategorieën en perioden)
• Kan je uitleggen hoe het protocol opgraven van de KNA wordt toegepast
in het veldonderzoek
• Kun je de opgravingsstrategie beschrijven, uitleggen hoe de
onderzoeksvragen tot stand zijn gekomen en de resultaten van het
veldwerkonderzoek terugkoppelen naar deze onderzoeksvragen
• Kan je dagrapporten schrijven en de belangrijkste beslissingen die in
het veld zijn genomen beargumenteren
• Kun je een rapportage schrijven in goed Nederlands waarin de
resultaten van het veldonderzoek worden gepresenteerd
• Funcioneer je goed binnen een opgravingsteam
• Kan je het verhaal van de opgraving op een enthousiaste en creatieve
manier overbrengen naar diverse partijen (toepassen kennis Archaeology
and society)
• Ben je nóg enthousiaster over je vak
• Kun je reflecteren op je veldwerkervaring en aan de hand hiervan een
ontwikkelplan opstellen voor het volgende jaar (portfolio)
• Kun je reflecteren op je vermogen om binnen een team te werken aan
een project en een ontwikkelingsplan kunnen maken voor de minder sterke
punten

Inhoud vak

• In verschillende groepjes delen van het veldwerkproject presenteren
(landschap en bodem; voorgeschiedenis van het onderzoek; vraagstellingen
groter kader; vraagstellingen van het lopende jaar ter voorbereiding van
het veldwerk
• Een veldwerkverslag schrijven en daarmee aantonen voldoende kennis te
hebben met betrekking tot veldwerkmethoden en -technieken, het fysieke
landschap, kwaliteitsborging en KNA, vraagstellingen (PvE) en
opgravingsstrategie.
• Een reflectieverslag schrijven en een ontwikkelingsplan voor jaar 2
(portfolio; voortgangsgesprek in jaar 2)

Onderwijsvorm

• Vier colleges van 4 uur in de week (2 x 2), waarvan er drie worden
besteed aan materiaalkennis en één aan de voorbereiding van het
veldwerkproject (studentpresentaties).
• Studenten werken samen aan de presentatie van het veldwerkproject,
waarin de voorgeschiedenis, het landschap en vraagstellingen en methoden
worden belicht (structuur van de presentatie wordt aangeboden door
docent, de organisatie en planning door de studenten zelf; begeleiding
door ouderejaarsstudent (wekelijks voortgangsgesprek). Uitdelen opdracht
in week 1 van periode 5, presentatie in week 8. De schriftelijke
neerslag hiervan is
onderdeel van het (individueel geschreven) veldwerkverslag
Op de veldwerk-kaart worden de vaardigheden van de student in het veld
beoordeeld, zodat de student deze kan gebruiken voor zijn
reflectieverslag.
Vier weken veldwerk in juni.

Toetsvorm

Groepspresentatie (groepscijfer) 25%; collegeopdrachten 3 x 5%;
veldwerkverslag 50%; organiseren open dag/andere publieksactiviteiten
10%.

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt.

Doelgroep

1ejaars Archeologie, kan ook gevolgd worden door 1ejaars Oudheidstudies
en GLTC

Overige informatie

1. Zie ook Handleiding Veldwerk en CANVAS voor verdere informatie
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC106
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.G. Aarts
Examinator dr. J.G. Aarts
Docenten dr. J.G. Aarts
dr. S.J. Kluiving
drs. A.M. van Hilst
dr. M.F.P. Dijkstra
dr. A.A.A. Verhoeven
J. Waagen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: