Archaeologisch vondstmateriaal in context

2018-2019

Doel vak

Na het voltooien van deze module
* Ben je in staat materiële cultuur uit de late prehistorie, Romeinse
tijd, Middeleeuwen en Nieuwe Tijd onder te brengen in een gangbare
typologische indeling;
* Kan je een object tekenen en fotograferen;
* Weet je materiaal op hoofdlijnen te dateren en de herkomst aan te
geven;
* Weet je aan te geven welk materiaalonderzoek van nut is bij een
vondstcategorie (methodologie);
* Kun je vragen formuleren en beantwoorden ten aanzien van de
belangrijkste materiaalcategorieën.

Inhoud vak

Archeologie bestudeert samenlevingen uit het verleden op basis van
materiële resten die bij opgravingen worden gevonden. In deze module
leer je die materiële cultuur herkennen, beschrijven en interpreteren.
Daarbij richten we ons zowel op Nederland van de late prehistorie tot de
Nieuwe tijd, als op het Meditterrane gebied. De materiaalsoorten die het
vaakst worden gevonden, krijgen de meeste aandacht: aardewerk, glas en
metaal. Met behulp van oefenmateriaal en voorwerpen uit opgravingen leer
je vondsten determineren, documenteren en administreren. Je leert
typo-chronologische indelingen te gebruiken en bent in staat materiële
cultuur te dateren. Naast het opdoen van kennis over materiaal besteedt
je aandacht aan het interpreteren van vondsten. Uiteindelijk is het
herkennen van materiaal een middel waarmee je allerlei vragen over de
datering, functie of uitwisseling van mobiele materiële cultuur wilt
beantwoorden. Voorbeelden van zulke interpretaties worden als
casestudies behandeld. Aan het eind van de module ben je voldoende
geïnformeerd om je kennis toe te passen in de praktijk.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2 uur per week) en practica (4 uur per week, aanwezigheid
verplicht)

Toetsvorm

Aanwezigheid bij practica (10%)
Opdrachten (40%)
Tentamen (50%)

Literatuur

J. Hendriks: Syllabus Romeins aardewerk (wordt uitgereikt).
A. Verhoeven: Syllabus aardewerk uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.
aardewerk (wordt uitgereikt).
Delen uit:
C. Orton/P. Tyers/A. Vince 1993: Pottery in Archaeology. Cambridge:
Cambridge University Press.
P.M. Rice 1987: Pottery Analysis. A Sourcebook. Chicago: University of
Chicago Press.

Doelgroep

Tweedejaars studenten archeologie

Aanbevolen voorkennis

Deze module bouwt voort op de stof uit het eerste jaar archeologie
(Omgaan met materiële bronnen, Veldwerk en archeologisch materiaal).

Algemene informatie

Vakcode L_AABAARC206
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.A.A. Verhoeven
Examinator dr. A.A.A. Verhoeven
Docenten dr. K.A.M. van den Berg

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: