Bachelorscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen

2018-2019

Doel vak

De student is in staat om zelfstandig een onderzoekbare onderzoeksvraag
te formuleren op grond van zelf verzamelde wetenschappelijke literatuur.
De student is in staat om zelfstandig een onderzoek van enige omvang op
te zetten en uit te voeren.
De student is in staat hierover zelfstandig
een wetenschappelijk verslag te schrijven dat voldoet aan de conventies
van de opleiding.

Inhoud vak

In een bachelorscriptiewerkgroep schrijven studenten (minimaal 2 en
maximaal 15
studenten) een individuele scriptie onder begeleiding van één of twee
docenten over een vooraf vastgesteld onderwerp. Per afstudeerrichting
word(t)(en) er een of twee onderwerp(en) aangeboden. Hierover wordt in
periode 3 een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd (binnen het kader
van het scriptiecolloquium).

Onderwijsvorm

In overleg met de docent(en) worden bijeenkomsten georganiseerd waarin
studenten rapporteren over de vorderingen van hun onderzoek.

Toetsvorm

Bachelorscriptie die voldoet aan de voorwaarden van de opleiding (zie
daarvoor de facultaire scriptieregeling en de opleidingsspecifieke
scriptiehandleiding). De
begeleider en de tweede lezer vullen beide een beoordelingsformulier in
en bepalen een cijfer. Het eindcijfer is doorgaans het gemiddelde van
die cijfers. Wanneer er meer dan een vol punt verschil is tussen beide
beoordelingen, wordt de inbreng van een derde lezer gevraagd.

Vereiste voorkennis

Studenten moeten minimaal alle vakken van het eerste jaar en het tweede
jaar hebben afgerond, alvorens zij mogen beginnen aan de
bachelorscriptie.

Voor pre-masterstudenten geldt dat zij klaar/bezig zijn met de vakken
uit
het eerste semester van hun premastertraject.

Literatuur

Zelf door de student te zoeken, in overleg met de docent(en).

Doelgroep

Derdejaarsstudenten CIW, premasterstudenten CIW.

Overige informatie

In periode 3 is er een plenaire bijeenkomst voor alle 3e-jaars studenten
en pre-master studenten waarin uitleg wordt gegeven door de betrokken
docenten over de onderwerpen en onderzoeksmethoden van de verschillende
ba-scriptiewerkgroepen. Er geldt een verplichte aanwezigheid bij deze
bijeenkomst

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid bij de bijeenkomsten van de ba-scriptiewergroep.
Tijdens de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over hoe het
scriptie-onderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast krijg je feedback op
onderdelen van de BA-scriptie. De desbetreffende docent van de
bachelorscriptiewerkgroep bepaalt de sanctie mbt afwezigheid bij een
bijeenkomst.

Algemene informatie

Vakcode L_AABACIWSCR
Studiepunten 9 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: