Grieks en Latijn 1A

2018-2019

Doel vak

Voor zowel Grieks als Latijn gelden de volgende leerdoelen:
• Student kan basisvocabulaire actief inzetten bij het ontsluiten van
teksten
• Student kan morfologie actief inzetten bij het ontsluiten van teksten
• Student kan syntaxis actief inzetten bij het ontsluiten van teksten
• Student kan een tekst op zinsniveau analyseren
• De student kan teksten interpreteren met inzet van hulpbronnen
(morfologie-overzicht, syntaxisboek, woordenboek, vertaling)
• De student is in staat onder leiding van een docent te reflecteren op
de inhoud van de gelezen teksten
• De studenten heeft inzicht in de genreconventies van de gelezen
teksten
De student heeft kennis gemaakt met een aantal stilistische kenmerken
van de gelezen teksten

Inhoud vak

Grieks
• Morfologie: nomina, praesens indicativus, imperativus, sigmatische en
thematische aoristus, futurum (§§ 1-54, 77-81 KGG)
• Syntaxis: lidwoord, attributieve plaatsing, congruentie, predicatieve
bepaling, comparativus/superlativus, negaties, naamvallen, pronomina,
preposities, participium, infinitivus (§§ 88-102, 106-8 KGG; hss 1-7,
10-11, 16 BSKG)
• Vocabulaire: woordenlijst Logos (eerste helft deel I, A t/m K)
• Leesteksten: Attisch proza (ca 8 pp. OCT); studenten
Oudheidwetenschappen of Linguistics met uitbreiding van 3ec lezen een
extra pensum
• Hanteren hulpbronnen: grammatica’s (KGG, BSKG), woordenboek,
Vertalingen.

Latijn
• Morfologie: alle verbale en nominale morfologie; pronomina.
• Syntaxis: zinsmodel; naamvalsgebruik Kroon, Latijnse Syntaxis hfdst. 1
en 2)
• Vocabulaire: BasisWoordenlijst, p. 1-35
• Leesteksten: poëzie ; studenten Oudheidwetenschappen of Linguistics
met uitbreiding van 3ec lezen een extra pensum poëzie
• Hanteren hulpbronnen: Grammatica’s, Woordenboek, Vertalingen

Onderwijsvorm

Grieks:
-Werkcollege, 2 uur morfologie en syntaxis (iedereen);
- 2 uur lectuur (studenten met CE Grieks, Basiscursus Grieks 1 en 2, of
vergelijkbaar niveau);
-3 uur lectuur/grammatica (studenten zonder CE Grieks),
-1 uur ondersteuning studenten Oudheidwetenschappen en Linguistics
(t.b.v. 3 ec uitbreiding)

Latijn:
-Werkcollege, 2 uur morfologie en syntaxis (iedereen);
- 2 uur lectuur Latijnse poëzie (studenten met CE Latijn, Basiscursus
Latijn 1 en 2, of vergelijkbaar niveau);
-3 uur lectuur/grammatica (studenten zonder CE Latijn),
-1 uur ondersteuning studenten Oudheidwetenschappen en Linguistics
(t.b.v. 3 ec uitbreiding)

Toetsvorm

Grieks
• week 1-7: tussentijdse toetsing grammatica & vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode (totaal: 20%)
• week 8: (geïntegreerd) tentamen grammatica & interpretatie (80%)
Latijn
• week 1-7: tussentijdse toetsing grammatica & vocabulaire tijdens de
onderwijsperiode. (weging: totaal: 20%)
• week 8: (geïntegreerd) tentamen grammatica & interpretatie (weging:
80%)
• vocabulaire AVV (telt niet mee in cijfer)
Voor deze module geldt voor beide talen afzonderlijk dat het gemiddelde
van de incidentele toetsing en het tentamen een 5,5 of hoger moet zijn
om te slagen voor de module. Het eindcijfer wordt bepaald door het
gemiddelde van het cijfer voor Grieks en het cijfer voor Latijn (50/50).

Vereiste voorkennis

VWO-examen Grieks en/of Latijn of Basiscursus Grieks en/of Latijn 1 en
2.

Literatuur

Grieks
• Woordenlijst Logos (Hupperts/Veenman)
• Woordenboek Grieks-Nederlands (Montijn of Müller-Thiel) [niet
toegestaan: Hupperts, Woordenboek Grieks-Nederlands]
• Kleine Griekse Grammatica (Nuchelmans)
• Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks (Rijksbaron et al. 2002)
• Syllabi, handouts, powerpoints

Latijn
• Basiswoordenlijst Babeliowsky et al. (als syllabus)
• Latijnse syntaxis Kroon 2007
• woordenboek Pinkster Latijn/Nederlands
• Morfologie oefenmateriaal (als syllabus en digitaal)
• Syllabus Latijnse poëzie

Doelgroep

Eerstejaars studenten Griekse en Latijnse taal en Cultuur;
Studenten Linguistics met een specialisatie Grieks of Latijn;
Studenten Oudheidwetenschappen met een specialisatie Grieks of Latijn.
(De 2e en 3e groep volgt colleges in een van beide talen, en krijgt
daarnaast een aangepast programma van 3 EC extra in de gekozen taal).

Het college is ook als keuzevak toegankelijk voor belangstellende
studenten die een eindexamen VWO Latijn of Grieks hebben behaald, of de
Basiscursus Grieks of Latijn 1 en 2 hebben gedaan.

Overige informatie

1. Studenten die in een van de beide talen geen eindexamen (of
vergelijkbaar niveau) hebben, volgen per week drie uur extra college,
waarin aan de hand van teksten en oefenmateriaal de taalverwerving extra
wordt ondersteund
2. Deze module is onderdeel van een gezamenlijk programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het
onderwijs vindt plaats op een UvA-locatie. Zie voor het rooster
https://rooster.uva.nl/

Algemene informatie

Vakcode L_AABAGLT101
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. mr. R.J. Allan
Examinator dr. mr. R.J. Allan
Docenten dr. M.P. de Bakker
dr. mr. R.J. Allan

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: