Interdisciplinair werkcollege Oudheidkunde

2018-2019

Doel vak

Verdieping van de kennis van archeologie en geschiedenis van Griekenland
in de laat-klassieke en hellenistische periode. Leren aanpakken van een
probleem met gebruikmaking van methoden uit verschillende disciplines,
in dit geval archeologie en oude geschiedenis. Mondelinge en
schriftelijke presentatie met goede betoogopbouw, zorgvuldig taalgebruik
en correcte verwerking van primair materiaal (opgravingsverslagen,
tekstuele bronnen) en wetenschappelijke literatuur.

Inhoud vak

De Peloponnesus van de slag bij Leuctra tot de verwoesting van Corinthe.
Sinds de zesde eeuw v.Chr. was Sparta de hegemoniale mogendheid op de
Peloponnesus geweest. Na de Spartaanse nederlaag tegen Thebe bij
Leuctra, in 371 v.Chr., kwam aan deze situatie een einde. Pas in de loop
van de tweede eeuw v.Chr. begon onder Romeinse hegemonie een nieuwe
periode van langdurige stabiliteit. Het jaar 146 v.Chr., waarin de
Romeinen Corinthe verwoestten en de Achaeïsche Bond ontbonden, markeert
het einde van de Griekse vrijheid; op de Peloponnesus was het ook het
einde van een periode van 225 jaar tumult en verwarring. Die 225 jaar
staan in dit college centraal. We zullen proberen in kaart te brengen
wat de consequenties van dat tumult en die verwarring waren voor
gemeenschappen in het zuiden en oosten van de Peloponnesus; het accent
zal liggen op de landschappen Argolis, Arcadië, Laconië en Messenië. Per
regio zullen we archeologische data en gegevens uit tekstuele bronnen
vergelijken, contrasteren en onderzoeken op hun mogelijke onderlinge
samenhang. Kunnen gegevens over politieke ontwikkelingen, militaire
gebeurtenissen, veranderingen in het gebruik van het landschap en
verschuivingen in de spreiding en het karakter van nederzettingen en
heiligdommen zinvol met elkaar in verband worden gebracht?

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsvorm

Aanwezigheid bij en actieve deelname aan colleges verplicht. Beoordeling
aan de hand van een referaat en een werkstuk. Beide zullen met een
cijfer op de schaal 1-10 worden beoordeeld. Het referaat telt voor 20 %
en het werkstuk voor 80 % mee in het eindresultaat, dat minimaal een 6,0
moet zijn.

Vereiste voorkennis

Het Werkcollege Oude Geschiedenis (L_GOBAGES204) is een verplicht
voorkennisvak voor deze module.

Literatuur

Nader op te geven.

Doelgroep

Derdejaars studenten Oudheidkunde behalve bij de majorencombinatie
Grieks + Nieuw-Babylonisch/Assyrisch; derdejaars studenten Geschiedenis,
keuzepakket Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur.

Overige informatie

Deze module is een verplicht vak in het derde jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. De aanwezigheidsplicht impliceert dat men
maximaal twee bijeenkomsten van het college mag verzuimen. Het niet
bijwonen van een bijeenkomst dient te worden gecompenseerd door
schriftelijk aantoonbare voorbereiding van het verzuimde college. Bij
het verzuimen van meer dan één bijeenkomst zullen ook aanvullende
opdrachten worden opgelegd.

Algemene informatie

Vakcode L_AABAOHK301
Studiepunten 9 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J. Flinterman
Examinator dr. J.J. Flinterman
Docenten dr. J.J. Flinterman
dr. A. Prent

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: