Project: contrastief werk Nederlands-Vreemde taal

2018-2019

Doel vak

De studenten vertrouwd maken met de grammatica van het Nederlands en
minimaal twee vreemde talen die in de minor worden aangeboden evenals
met contrastief taalwetenschappelijk onderzoek. Van de studenten wordt
verwacht dat zij aan het eind van de cursus in staat zijn om (i)
relevante taaldata te verzamelen en deze te analyseren, en (ii)
taalwetenschappelijke referentiewerken over de betreffende talen en hun
structuren kritisch te analyseren.

Inhoud vak

Dit is het afsluitende vak van de minor Vreemde talen leren. In dit vak
krijg je eerst een korte inleiding m.b.t. de taalkundige variatie in
het Nederlandse taalgebied. Aan de hand van overeenkomsten of
verschillen in klankstructuur en/of opbouw van woorden en zinnen binnen
het Nederlands en, in tweede instantie, tussen het Nederlands en andere
talen, verwerf je in de eerste plaats inzicht in de aard van
taalvariatie in je moedertaal en de taalkundige en de buitentalige
factoren die daarbij een rol spelen. Vervolgens leer je hoe die
moedertaal in mindere of meerdere mate verwant is aan de verschillende
vreemde talen binnen deze minor. Je bestudeert een aantal
overeenkomsten en verschillen tussen deze talen in het licht van diverse
taalfamilies. Na deze tweeledige inleiding voer je een zelfstandig
onderzoek(je) uit waarbij je een specifiek kenmerk uit de grammatica van
één van de door jou nieuw verworven vreemde talen vergelijkt met het
Nederlands. Je legt hierbij verbanden met potentiële moeilijkheden in
het verwerven van de betreffende taal voor Nederlandstalige
taalleerders of andersom.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur per week), werkcollege (2 uur per week) en
zelfstandig werk.

Toetsvorm

Werkstuk.

Vereiste voorkennis

Grondige kennis van het Nederlands en basale kennis van minimaal 2
vreemde talen
behorend tot de minor Vreemde Talen Leren.

Literatuur

Wordt bij de aanvang van de cursus bepaald.

Doelgroep

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren.

Overige informatie

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met belangstelling voor het leren van
talen die daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen
over
het proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder.

Algemene informatie

Vakcode L_AAMIALG001
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H.F. Bos
Examinator dr. P.H.F. Bos
Docenten prof. dr. M.M.R. Coene
dr. P.H.F. Bos

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: