Bachelorscriptie colloquium Archeologie

2018-2019

Doel vak

Scriptiebegeleiding: teneinde het schrijven van de bachelorscriptie zo
effiënt mogelijk te later verlopen, wordt er één keer per jaar een
bachelorscriptiecolloquium georganiseerd. Dit begint in periode 4 en is
verplicht voor iedere student die in het betreffende semester met de
scriptie bezig is, dan wel begint. Al in december is er een
voorlichtingsbijeenkomst, zodat de studenten periode 3 kunnen gebruiken
voor het kiezen van een onderwerp en begeleider.

Inhoud vak

Het colloquium telt in principe zeven collectieve bijeenkomsten. Een
eerste, informatieve bijeenkomst vindt plaats in periode 2 (december),
zodat studenten al in januari een individuele begeleider kunnen zoeken
en beginnen met het verzamelen van literatuur en inlezen. Vanaf de
eerste week van periode 4, vinden er, afhankelijk van het aantal
sessies, nog vijf tot zes bijeenkomsten plaats. In sessie 1 van periode
4 wordt ingegaan op algemene informatie over opzet en vormgeving van de
scriptie; sessies 2 t/m 5 worden besteed aan de evaluatie van een vooraf
door studenten uitgewerkte probleem- en vraagstelling, een beredeneerde
inhoudsopgave van de scriptie met geschatte lengte van de hoofdstukken,
en een voorlopige literatuurlijst (totaal max. twee A4). Studenten geven
een mondelinge toelichting op hun stuk en ontvangen vervolgens feedback
van docenten en medestudenten.
Parallel aan deze gezamenlijke bijeenkomsten is er individuele
begeleiding door de scriptiebegeleider. De laatste sessie vindt plaats
in periode 5 en is bedoeld om de voortgang te monitoren.

Onderwijsvorm

Responsie-/werkcollege; zelfstudie.

Toetsvorm

Op basis van aanwezigheid, mondelinge en schriftelijke presentaties en
actieve deelname aan de discussies wordt een voldoende- dan wel
onvoldoendeverklaring afgegeven; dit gebeurt pas als ook de scriptie
zelf met succes is afgerond.

Vereiste voorkennis

Het eerste en tweede jaar moeten geheel zijn afgerond. Zie voor
mogelijke uitzonderingen het Onderwijs- en Examenreglement.

Doelgroep

3e-jaars studenten Archeologie en Oudheidkunde (afhankelijk van de
majorencombinatie).

Overige informatie

Aanwezigheid en actieve deelname verplicht.

Algemene informatie

Vakcode L_BABAARCCOL
Studiepunten 3 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A. Prent
Examinator dr. A. Prent
Docenten dr. J.W.H.P. Verhagen
dr. A. Prent

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: