Text Production and Translation

2018-2019
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

Kennis en inzicht: Na het volgen van de component vertalen ben je op de
hoogte van de belangrijkste taalkundige en culturele verschillen tussen
het Nederlands en het Engels die een rol spelen bij het vertalen. Je
hebt inzicht in het vertaalproces en een goed beeld van de
vertaalpraktijk. Ook weet je welke factoren een rol spelen (zoals doel-
en doelgroepbepaling) bij het correct en effectief vertalen van
verschillende tekstsoorten. Na het volgen van de component
tekstproductie heb je inzicht in de belangrijkste principes van
coherentie en samenhang in Engelse teksten van verschillende
tekstsoorten. Je kent de belangrijkste aspecten van het beoordelen en
herschrijven van een zelfgeschreven tekst en bent op de hoogte van een
aantal specifieke revisiestrategieën. Tot slot krijg je meer inzicht in
de taalkundige kenmerken van wetenschappelijke teksten, waaronder de rol
van verwijzingen naar andere literatuur.

Toepassen van kennis en inzicht: Bij de component vertalen verwerf je
een functionele vertaalvaardigheid, hoofdzakelijk van het Nederlands
naar het Engels, maar in mindere mate ook van het Engels naar het
Nederlands. Je bent in staat om gangbare vertaalstrategieën toe te
passen bij het vertalen van uiteenlopende tekstsoorten en je maakt
daarbij effectief gebruik van (online) vertaalbronnen. Je kunt bestaande
vertalingen kritisch beoordelen en waar nodig reviseren. Bij de
component tekstproductie breid je je vermogen uit om Engelse teksten te
schrijven waarin je complexe ideeën op een heldere manier beschrijft. Je
oefent met het schrijven van teksten in verschillende genres, waaronder
een wetenschappelijke tekst. Er wordt speciale aandacht besteed aan
coherentiekenmerken (volgens niveau C1 van het ERK). Je leert kritisch
naar je eigen Engelse teksten en die van je medestudenten te kijken, en
vervolgens het niveau van de tekst op details te verbeteren.

Inhoud vak

Bij de component vertalen lees je wekelijks een of twee hoofdstukken uit
het cursusboek ‘Van tekst naar text’. De kennis die je hierbij opdoet,
pas je vervolgens toe bij het maken van wekelijkse vertaalopdrachten.
Tijdens het college behandelen we deze thuisopdrachten en de stof uit
het cursusboek, en ga je in groepen van twee of drie studenten aan de
slag met een nieuwe vertaling, die aan het einde van het college
besproken wordt. Ook besteden we aandacht aan daadwerkelijk
gepubliceerde vertalingen, zodat je als beginnend vertaler een goed
beeld krijgt van de vertaalpraktijk. Bij de component tekstproductie
produceer je Engelse teksten in verschillende genres, waaronder
wetenschappelijke teksten. Daarnaast biedt de cursus training in het
herschrijven van vaak voorkomende coherentiefouten. Je leert kritisch
naar zowel je eigen tekst te kijken als naar die van medestudenten,
onder andere door middel van een peer review opdracht. Vervolgens
herschrijf je de tekst. In de colleges zul je zowel werken met
wetenschappelijke teksten als met tekstsoorten die je na je studie naar
verwachting zult tegenkomen in je werkomgeving.

Onderwijsvorm

Voor de component vertalen: wekelijks twee werkcolleges van twee uur.
Voor de component tekstproductie: wekelijks twee werkcolleges van twee
uur.

Toetsvorm

Voor de component vertalen:
Twee individuele vertaalopdrachten (voor beide moet een voldoende - V -
worden behaald).
Een tentamen aan het einde van de periode dat via de computer wordt
afgenomen (hiervoor moet minimaal een 6 worden behaald).

Voor de component tekstproductie:
Een aantal schrijfopdrachten van verschillende lengte en in
verschillende genres (25% van het eindcijfer; het gemiddelde van deze
opdrachten moet minimaal een 5,5 zijn).
Een wetenschappelijke tekst (25% van het eindcijfer; hiervoor moet
minimaal een 6 worden behaald).
Een peer review opdracht en een revisieverslag (voor beide onderdelen
moet een voldoende beoordeling (V) worden gehaald).

Vereiste voorkennis

English: International Communication (L_ETBACIW102), Academic
English CIW-L&S Grammar (L_EABAALG103) en Academic English CIW-L&S
Writing (L_EABAALG104).

Literatuur

Voor vertalen: Dorst, A.G., Weltens, B. & Hannay, M. (2014). Van tekst
naar text – taal- en vertaalvaardigheid Engels. Bussum: Coutinho.
Voor tekstproductie: Hannay, M. & J.L. Mackenzie (2009). Effective
Writing in English. 2nd edition. Bussum: Coutinho.

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen,
profiel Toegepaste Taalwetenschap (met Engels) en profiel Talen en
Organisaties (met Engels).

Overige informatie

Voor beide componenten geldt een aanwezigheidsplicht bij de colleges.
Als de student meer dan één college mist, moet er een vervangende
opdracht gemaakt worden. Als de student meer dan twee colleges mist, mag
de student niet deelnemen aan het tentamen. Voor vertalen geldt verder
dat alle vertaalopdrachten op tijd moeten worden ingeleverd om aan het
tentamen deel te kunnen nemen. Studenten kunnen alleen aan vertalen
deelnemen indien ze over een grondige passieve kennis van het Nederlands
beschikken. Neem bij twijfel contact op met de docent. Deze module geldt
als voorkenniseis voor de derdejaarsmodules van de afstudeerrichting
Engels en internationale communicatie.

Algemene informatie

Vakcode L_ETBACIW203
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J. van den Haak
Examinator dr. M.J. van den Haak
Docenten A.J. Gambrel
dr. M.J. van den Haak

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Werkgroep