Taalvaardigheid Frans 2

2018-2019

Doel vak

Verwerven van kennis van en inzicht in syntactische structuren van het
Frans. Uitbreiding van het vocabulaire, met name ook vaste
uitdrukkingen. Verwerven van strategieën als omschrijving en gebruik van
synoniemen.

Aansluitend op de cursus Taalvaardigheid Frans 1 gaan we in deze cursus
intensief oefenen met de productieve vaardigheden, met name het spreken.
Aan het eind van de cursus kun je in grammaticaal correct en goed
uitgesproken Frans een gesprek voeren over je studie, je
toekomstplannen, je hobby's. Ook kun je korte sociale gesprekken voeren
waarin je jezelf, je familie en vrienden en je woon- en werksituatie
beschrijft. Je kunt eenvoudige teksten zoals aankondigingen en korte
mails lezen en korte berichtjes schrijven, zoals een mail aan een vriend
of vriendin of reageren op een advertentie voor een stage of
vakantiebaan in Frankrijk.

Inhoud vak

Je krijgt les in en over het Frans. Daarbij wordt expliciet aandacht
besteed aan verschillende didactische vormen die gebruikt kunnen worden
bij het leren van een vreemde taal. Daarnaast zullen we zo veel mogelijk
aansluiten bij de actualiteit in Frankrijk en de Franse cultuur.
Afhankelijk van de groepsgrootte kan met specifieke wensen van de
deelnemers rekening worden gehouden.

Onderwijsvorm

Taalvaardigheidscolleges (4 uur per week).

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen: grammatica.
Mondeling tentamen: gesprek van 20 minuten over een tekst uit de
actualiteit die 30 minuten van tevoren ingezien mag worden. Het
tentamengesprek wordt opgenomen.
Voor elk van beide tentamens moet tenminste een 5 worden behaald; voor
een voldoende eindcijfer moet het gemiddelde van beide tentamens
tenminste een 5.5 bedragen .

Vereiste voorkennis

Taalvaardigheid Frans 1.

Literatuur

Wordt voor aanvang van de cursus bekendgemaakt op Canvas.

Doelgroep

Deelnemers aan de minor Vreemde talen leren en overige belangstellenden.

Overige informatie

Dit vak hoort bij de minor Vreemde talen leren. Deze minor is bij
uitstek bedoeld voor de student met interesse in het leren van talen die
daarnaast graag meer theoretische achtergronden wil bestuderen over het
proces dat daarbij doorlopen wordt door de leerder. Wanneer er minder
dan 10 studenten zijn, bestaat de kans dat het college niet gegeven zal
worden.
23.8.2018: Het college gaat in 2018-2019 niet door.

Algemene informatie

Vakcode L_FAMIALG002
Studiepunten 6 EC
Periode
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.E. van Tooren
Examinator dr. M.J.E. van Tooren
Docenten dr. M.J.E. van Tooren

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: