Minor basiscursus Spaans 1

2018-2019

Doel vak

Het vak brengt de studenten een basiskennis bij van de Spaanse taal.
Studenten zijn in staat de benodigde grammatica, woordenschat en
socioculturele kennis op beginnersniveau toe te passen om een
communicatief doel te bereiken. Studenten bereiken actieve
taalvaardigheid op niveau A1, passieve taalvaardigheid op niveau A2 van
het CEFR. Aan het eind van de colleges kunnen de studenten dagelijkse
uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete
behoeften begrijpen en gebruiken. De studenten kunnen deelnemen aan
eenvoudige gesprekken, vragen stellen en beantwoorden. De studenten
kunnen eenvoudige teksten lezen en begrijpen. Ook zijn de studenten in
staat korte teksten over alledaagse onderwerpen te schrijven.

Inhoud vak

Aan de hand van de communicatieve methode Caminos Nieuw 1 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen.

Onderwijsvorm

2 werkcolleges van 90 minuten per groep per week.

Toetsvorm

Schriftelijke toets.

Literatuur

Görrisen, Margarita, et al. 2005. Caminos Nieuw 1. Intertaal: Amsterdam
& Antwerpen.

Doelgroep

Minor studenten.

Overige informatie

Voor deze module geldt een verplichte aanwezigheid (minimaal 80% van de
colleges). Er zijn twee
groepen basiscursus 1 in periode 1. Het aansluitende deel Minor
basiscursus Spaans 2 volgt dan in periode 2. Deze minor is niet
toegankelijk voor studenten van
buiten de VU. Ook niet als zij zich als bijvakstudent inschrijven.

Algemene informatie

Vakcode L_HABAALG003
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator drs. P.G. Kingma
Examinator drs. P.G. Kingma
Docenten drs. P.G. Kingma

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: