Taalvaardigheid Spaans 2

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht: Het vak brengt je basiskennis bij van de Spaanse taal
op iets gevorderd niveau. Je weet de benodigde grammatica, woordenschat
en socioculturele kennis op iets gevorderd niveau toe te passen om een
communicatief doel te bereiken. Je bereikt actieve taalvaardigheid op
niveau A2 en passieve taalvaardigheid op niveau B1.1 van het CEFR.
Toepassing van kennis en inzicht: je kunt zinnen en regelmatig
voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van
direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, woon-
en werkomgeving). Je bent in staat te communiceren over simpele en
alledaagse taken en in eenvoudige bewoordingen aspecten van je eigen
achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van
diverse behoeften beschrijven. Communicatie en leervaardigheden: je
leert omgaan met culturele verschillen.

Inhoud vak

Aan de hand van de communicatieve methode Gente hoy 1 worden de
verschillende taalvaardigheden (luister-, lees-, spreek- en
schrijfvaardigheid) tijdens de colleges geoefend. De leesteksten gaan
o.a. in op culturele verschillen tussen Spaanssprekende landen. Tijdens
de colleges wordt de tweede helft van Gente hoy 1 behandeld. In het
algemeen worden er drie colleges gebruikt om één "Unidad" te behandelen.
We werken met een taakgerichte methode, dat betekent dat aan het eind
van een "Unidad" een taak wordt verricht: bijv. een land presenteren of
een recept schrijven. Er wordt verwacht dat de studenten actief meedoen
aan de activiteiten tijdens de colleges en óók erbuiten.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (6 uur per week), met verplichte aanwezigheid.

Toetsvorm

De colleges worden afgesloten met een schriftelijk tentamen dat voor 70%
van het eindcijfer telt en drie mondelinge activiteiten die voor 30%
tellen. Als na de herkansing de cursus niet behaald is, vervallen alle
deelcijfers en moet het vak geheel opnieuw worden gevolgd. De cursus is
behaald als het schriftelijk tentamen hoger is dan 5,5 en ook het
gewogen gemiddelde minimaal 5,5 is.

Vereiste voorkennis

Je moet Spaans 1 (L_HABACIW101) gevolgd hebben.

Literatuur

Martín Peris, E., Martínez Gila, P. en Sans Baulenas, Neus. 2013. Gente
hoy 1. Difusión (Intertaal): Barcelona.

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen.

Overige informatie

Voor deze module geldt een verplichte aanwezigheid. Studenten mogen max.
2 keer zonder kennisgeving afwezig zijn. Als ze niet voldoen aan de
aanwezigheidsplicht dan mogen zij niet deelnemen aan het tentamen. Deze
module geldt als voorkenniseis voor de derdejaarsmodules van de
afstudeerrichting Spaans en internationale communicatie.

Algemene informatie

Vakcode L_HABACIW201
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator M.C. Ripa de la Concepcion MA
Examinator M.C. Ripa de la Concepcion MA
Docenten M.C. Ripa de la Concepcion MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: