De grenzen van de literatuur 1920-heden. Leeslijst

2018-2019

Doel vak

Het doel van deze cursus is tweeledig: enerzijds verwerven studenten
kennis van de Nederlandse literatuurgeschiedenis (concepten,
auteurs, tijdschriften, literaire werken, jaartallen, cultuurhistorische
achtergronden etc.), anderzijds leren studenten ook te reflecteren op
deze kennis: zij laten zien dat zij verbanden kunnen leggen tussen
literair-historische begrippen onderling en deze begrippen
kunnen relativeren. Aan het eind van de cursus is de student vertrouwd
met de belangrijkste periodes en richtingen die binnen de traditionele
literatuurgeschiedschrijving voor het tijdvak 1920 tot heden worden
onderscheiden. Periodiseren en categoriseren is echter niet
onproblematisch. Dit hangt immers altijd samen met specifieke
uitgangspunten en selectiecriteria. In deze cursus zal daarom tevens
aandacht worden besteed aan enkele vooronderstellingen van de
literatuurgeschiedschrijving zelf. Na het volgen van deze cursus is de
student in staat de gelezen teksten op basis van hun formele en
thematische kenmerken te typeren, tegen hun cultuurhistorische,
institutionele en maatschappelijke achtergrond te plaatsen en in verband
te brengen met een theoretisch begrip als 'poëtica'.

Inhoud vak

De student verwerft tijdens deze cursus kennis van en inzicht in:
- enkele distinctieve formele en thematische kenmerken van een aantal
romans, verhalen en gedichten vanaf 1920;
- een aantal traditionele literair-historische concepten en hun
karakteristieken (‘modernisme’ en ‘postmodernisme’) afzonderlijk en in
onderlinge samenhang;
- een aantal tendensen in de literatuur van na 1945 (onder meer
‘vijftigers’, ‘naoorlogs proza’, ‘Revisor’, ‘postkoloniale en
interculturele literatuur’ en globalisering);
- de cultuurhistorische, maatschappelijke en institutionele
achtergronden die met deze tendensen in verband kunnen worden gebracht;
- de waarde c.q. bruikbaarheid van tendensen of concepten in de praktijk
van de hedendaagse literatuurgeschiedschrijving;
- een aantal wetenschappelijke beschouwingen over de specifieke
tendensen en/of de betreffende literaire teksten.

Onderwijsvorm

Leeslijst; zelfstudie. Bij aanvang van de cursus zal er een
introductiebijeenkomst worden belegd.

Toetsvorm

tentamen

Literatuur

wordt nader bekend gemaakt via Canvas

Doelgroep

studenten van de schoolvakminor Nederlandse letterkunde

Algemene informatie

Vakcode L_LABAALG002
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. J.H.C. Bel
Examinator prof. dr. J.H.C. Bel
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: