De Column

2018-2019

Doel vak

Studenten zijn in staat om de retorische en stilistische kenmerken van
journalistieke en literaire columns te herkennen en te omschrijven
(kennis en inzicht). Zij zijn in staat zelf een begrippenkader en een
analysemethode te ontwikkelen en toe te passen (toepassen van kennis en
inzicht). Zij zijn in staat om de inhoud en de vorm van een boodschap
(en de samenhang daartussen) op een zinvolle manier te analyseren en
daarvan op een duidelijke en aansprekende manier verslag te doen
(communicatie). Deze cursus bouwt voort op de kennis over tekstsoorten
en analysemethoden die verworven is in de cursus Genre Design. Hij sluit
aan bij de kennis over kranten en tijdschriften en over de positie van
de auteur die in de cursus 'Het literaire veld: theoretische
perspectieven' aan de orde komt.

Inhoud vak

De column is in Nederland een populair genre, met een aantal
interessante aspecten. De column (en dan vooral de ‘journalistieke
column’) lijkt in de eerste plaats het brandpunt te zijn van de typisch
Nederlandse ‘meningencultuur’: veel columnisten gebruiken de column om
meer en minder zindelijk te debatteren, andersdenkenden te provoceren en
daarmee hun lezers te amuseren. Het genre geeft ze daarbij bij uitstek
de mogelijkheid om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting op te
zoeken; de column wordt om die reden ook wel een ‘vrijplaats’ genoemd.
In de tweede plaats is de column (en dan vooral de ‘literaire column’)
een genre dat door schrijvers gebruikt wordt voor stilistische
vingeroefeningen, waarbij de auteur de lezer niet confronteert met zijn
of haar mening, maar met een observatie of een scène, een narratieve
eenheid op microformaat. We onderzoeken wat deze context voor invloed
heeft op de kenmerken van het genre. Een paar mogelijke vragen daarbij
zijn: rechtvaardigen de tekstkenmerken van columns inderdaad een
verdeling in ‘literaire’ en ‘journalistieke’ columns, of is het vooral
de persoonlijke stijl van columnisten die de kenmerken van een column
bepaalt? Is de positie van de column als ‘vrijplaats’ inderdaad van
invloed op de stijl van argumenteren in de meer ‘journalistieke’
columns, met andere woorden: gebruiken columnisten redeneringen die
vallen binnen de redelijke argumentatie, of gebruiken ze vooral
retorische instrumenten (en zo ja, welke?). Is er een verband tussen de
soms heftige reacties op columns en de gebruikte argumentatiemiddelen?
En hoe verhouden literaire columns zich tot het overige werk van de
auteurs (verhalen en romans): is het alleen een kwestie van lengte of
zijn
er meer verschillen aan te wijzen? De cursus is onderzoeksgebonden: er
is nog weinig gepubliceerd over het genre en studenten doen veel eigen
onderzoek.

Onderwijsvorm

Deze cursus bestaat uit hoor- en werkcolleges. Er is wekelijks één
hoorcollege (van 2 uur) en één werkcollege (van 2 uur). Bij deze cursus
wordt gebruik gemaakt van Canvas. Voor een aantal opdrachten gebruiken
we digitale tools (Coggle, Prezi, Powtoon, Mentimeter). Wie de cursus in
de Blended Learning variant volgt, krijgt vervangende opdrachten voor
een aantal werkcolleges.

Toetsvorm

De cursus wordt afgesloten met een werkstuk (50%) en een presentatie of
kennisclip (50%). Alle onderdelen moeten voldoende zijn (5,5); er is
geen compensatie mogelijk.

Vereiste voorkennis

Bachelordiploma Literatuur en Samenleving, Bachelordiploma CIW of een
equivalent van een van deze twee (te beoordelen door de
examencommissie).

Literatuur

De gebruikte literatuur wordt van tevoren via Canvas bekend gemaakt.

Doelgroep

MA studenten Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen, specialisatie
Nederlands. MA
studenten Letterkunde, MA studenten Communicatie- en
Informatiewetenschappen.

Overige informatie

In de hele cursus worden tijdens en buiten de colleges bronnen en
benaderingswijzen besproken en bevindingen en vorderingen uitgewisseld.
Actieve deelname aan de discussie wordt van harte aangemoedigd. De
cursus wordt ook in een Blended Learning variant aangeboden voor
studenten van de Master Educatie in de Taal en Cultuurwetenschappen die
als zij-instromer aan het
programma deelnemen. Dit betekent onder meer dat zij in plaats van de
werkcolleges te volgen, opdrachten maken en inleveren.

Aanbevolen voorkennis

De cursus Genre Design.

Algemene informatie

Vakcode L_NAMAALG001
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. P.H. Moser
Examinator dr. P.H. Moser
Docenten dr. M.L.M.J. Vliegen
dr. P.H. Moser

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: