Taal in sociale media

2018-2019

Doel vak

Kennis en inzicht: je kent de effecten van taalgebruik in sociale media
en de theorievorming in computergemedieerde communicatie. Je verwerft
inzicht in de wijze waarop organisaties sociale media inzetten.
Toepassen van kennis en inzicht: je bent in staat om taalgebruik in
sociale media te analyseren en je kunt talige middelen in sociale media
toepassen. Oordeelvorming: je bent in staat een kritisch oordeel te
vormen over de effecten van webcarestrategieën.

Inhoud vak

Nog niet zo lang geleden informeerden organisaties consumenten alleen
over hun producten en diensten. Door de komst van sociale media is hier
verandering in gekomen: organisatie en consument gaan met elkaar in
gesprek. Daarbij is het gebruik van taal cruciaal. Aan de hand van
theorieën over computergemedieerde communicatie gaan we op diverse
manieren na hoe taalverschijnselen de interactie via sociale media
beïnvloeden, en hoe je vervolgens die taalverschijnselen kunt bestuderen
door o.a. sentimentanalyse. In de cursus besteden we ook aandacht aan
loopbaanorientatie: een gastspreker zal ingaan op de vraag hoe
organisaties opereren in sociale media. Je maakt ook kennis met de
praktijk van de onderzoeker: de literatuur bestaat voor een groot deel
uit onderzoeksartikelen en de opdrachten bevatten aspecten van
onderzoeksactiviteiten.

Onderwijsvorm

Iedere week zijn er 2 hoorcolleges en 1 werkcollege (6 uur college per
week in totaal).

Toetsvorm

Een tentamen waarmee de stof die in het hoorcollege aan bod is gekomen
wordt getoetst (50% van het eindcijfer). Een onderzoeksverslag waarin je
het onderzoeksproject beschrijft (50% van het eindcijfer). De
deelcijfers moeten voldoende zijn.

Literatuur

De definitieve literatuurlijst zal in Canvas worden gepubliceerd.

Doelgroep

2e jaars studenten Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen

Overige informatie

Deze module geldt als voorkenniseis voor de derdejaarscursussen van
Communicatie- en Informatiewetenschappen: Media-analyse. Aanwezigheid is
verplicht bij de werkcolleges omdat tijdens je colleges instructies en
feedback krijgt over een uit te voeren onderzoeksproject. Bij
afwezigheid van 2 of meer werkcolleges dien je contact op te nemen met
de docent.

Aanbevolen voorkennis

Taal, media en communicatie (L_ATBACIW102), en Discourse analyse
(L_ATBACIW103)

Algemene informatie

Vakcode L_NCBACIW209
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Docenten dr. C.M.J. van Hooijdonk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: