Masterscriptie Communicatie- en informatiewetenschappen: Taal en communicatie in organisaties

2018-2019

Doel vak

De student laat in de Masterscriptie zien dat hij/ zij in het bezit is
van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het vakgebied
Communicatie- en Informatiewetenschappen. Deze vakkennis is ingebed in
een breed cultureel en/ of maatschappelijk kader. Ook bezit de student
theoretische en methodische inzichten op het CIW-vakgebied en kan deze
inzichten zelfstandig toepassen. De student laat zien in staat te zijn
volgens wetenschappelijke normen onderzoek te doen en een eigen visie op
het bestudeerde materiaal te ontwikkelen. Van de student wordt verwacht
dat hij/ zij kan bijdragen aan het genereren van nieuwe
wetenschappelijke
inzichten en dat hij/ zij in staat is om zelfstandig onderzoek uit te
voeren. De student is in staat hierover zelfstandig een wetenschappelijk
verslag te schrijven dat voldoet aan de conventies van de opleiding.

Inhoud vak

In de Masterscriptie voeren studenten een volledig
wetenschappelijk onderzoek uit en schrijven daarover een
onderzoeksverslag. Op basis van een analyse van recente literatuur met
betrekking tot het gekozen thema worden een probleemstelling en
hypothesen geformuleerd, en wordt een onderzoek opgezet, uitgevoerd en
gerapporteerd.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding

Toetsvorm

Begeleider en tweede lezer toetsen of de MA-scriptie voldoet aan de
voorwaarden van de opleiding (zie daarvoor de facultaire
scriptieregeling en de opleidingspecieke scriptiehandleiding).

Vereiste voorkennis

De student moet minimaal 24 EC van de vakken van de master hebben
behaald om aan de scriptie te mogen beginnen.

Literatuur

Zelf door de student te zoeken, in overleg met de docent(en)

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Taal en Communicatie in Organisaties.

Overige informatie

Studenten die aan hun MA-scriptie willen beginnen dienen aanwezig te
zijn bij de MA-scriptievoorlichtingsbijeenkomst die wordt georganiseerd
in het eerste semester (periode 2). De precieze datum van de bijeenkomst
wordt
gecommuniceerd via de Canvas-site van de opleiding.
Inschrijving verplicht

Algemene informatie

Vakcode L_NCMACIWSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. C.M.J. van Hooijdonk
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: