Key Issues in de journalistiekwetenschap

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student:
• de systematiek herkennen achter de disciplinaire invalshoeken
(communicatiewetenschappelijk, tekstwetenschappelijk of cultural
studies benadering) bij journalistiekwetenschap;
• reflecteren op de historische en maatschappelijke samenhang tussen
drie sleuteltermen van de journalistiekwetenschap: burgerschap, genre en
narrativiteit;
• gebruik maken van en schakelen tussen verschillende tradities binnen
journalistiekwetenschap;
• herkennen hoe journalistiek onze primaire bron van kennis en zingeving
is geworden;
• een beredeneerd antwoord geven op belangrijke ethische en normatieve
dimensies van journalistiek en journalistiekwetenschap;
• wetenschappelijk reflecteren op het ontstaan van nieuwe journalistieke
waarden in relatie tot nieuwe journalistieke genres, vertelvormen en
platforms.

Inhoud vak

In Key Issues in de Journalistiek-wetenschap worden de belangrijkste
vraagstukken en debatten binnen journalistiek-studies in hun samenhang
bestudeerd. Wekelijks worden opdrachten gemaakt waardoor studenten leren
te reflecteren op de historische en maatschappelijke samenhang tussen
drie sleuteltermen van de journalistiekwetenschap - burgerschap, genre
en narrativiteit. Een voorbeeld van die verwevenheid is dat
journalistiek wel de zuurstof van de democratische samenleving wordt
genoemd. Dat betekent dat journalistiek mensen in staat stelt als
geïnformeerde burgers richting te geven aan hun eigen bestaan en dat van
anderen. Waar komt dat vanzelfsprekende verband vandaan? Wat betekent
dit voor journalistiek in landen waar geen sprake is van democratie? En
zijn alle journalistieke genres of vertelvormen wel even bevorderlijk
voor de democratie?

Een tweede aandachtspunt is de manier waarop een
communicatiewetenschappelijke invalshoek bij de studie van burgerschap,
genre en narrativiteit tot andere vragen en antwoorden leidt dan een
tekstwetenschappelijke of cultural studies benadering. Die verschillen
hebben onder meer consequenties voor de manier waarop ‘publiek’ wordt
bestudeerd. Zo kent de communicatiewetenschap een lange traditie waarin
de effecten van journalistieke ‘teksten’ (print, video, audio) op het
publiek worden onderzocht aan de hand van verschuivingen in de publieke
opinie. Vanuit een tekstwetenschappelijk perspectief bestaat er oog voor
de effectiviteit van journalistieke communicatie. Hoe kan een bepaald
nieuwsbericht door een bepaalde vormgeving of wijze van vertellen beter
onthouden of begrepen worden? In een cultural studies traditie kijken
wetenschappers van oudsher naar het gebruik van journalistieke teksten.
Bijvoorbeeld: hoe structureert het lezen, kijken of checken van nieuws
het dagelijks leven van mensen?

Tenslotte is er in Key Issues
aandacht voor de ethische en normatieve dimensies van journalistiek.
Niet uitsluitend in termen van klassieke professionele waarden (zoals
hoor- en wederhoor, accountability, transparantie). Nieuwe media dwingen
tot het nadenken over nieuwe journalistieke waarden, bijvoorbeeld:
interactie, empathie, nieuwsgemeenschap, engagement of
verbeeldingskracht. Studenten leren de consequenties (wetenschappelijk
en professioneel) te doordenken van dergelijke noties.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, 3 à 4 uur per week.

Toetsvorm

Referaat: 20% (inclusief een reflectieverslag over de voorbereiding en
de uitvoering van het referaat);
Individuele en samenwerkingsopdrachten: 50% (alle opdrachten moeten aan
het einde van periode 1 met een voldoende zijn afgerond);
Betrokkenheid tijdens de (plenaire) bijeenkomsten (10%);
Eindwerkstuk (20%).

Beoordeling zal plaatsvinden met cijfers (0-10). Het portfolio/
eindwerkstuk biedt ruimte om (onvoldoende) opdrachten te verbeteren.

Literatuur

• Karin Wahl-Jorgensen & Thomas Hanitz (2009) The Handbook of Journalism
Studies. New York, London: Routledge
• Een elektronisch samen te stellen reader.

Doelgroep

Masterstudenten CIW: Journalistiek

Overige informatie

Er is sprake van aanwezigheidsplicht (bij 80% van de colleges is
aanwezigheid vereist; zo niet dan moet een extra opdracht worden
gemaakt).

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAJOU005
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. I.C. Costera-Meijer
Examinator prof. dr. I.C. Costera-Meijer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: