Nieuwsproductie en burgerschap

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus kan de student:
• de actuele wetenschappelijke stand van zaken met betrekking tot
theorievorming over agenda-building en nieuwsproductieprocessen
samenvatten en ordenen;
• in theoretische termen beschrijven hoe digitalisering het
nieuwsmedialandschap en de dynamiek van het nieuwsproductieproces
verandert;
• technieken inzetten om patronen en de dynamiek van de patronen in het
nieuws te kunnen monitoren en beschrijven;
• vorm geven aan nieuwe journalistieke genres in cross-mediale
journalistieke producties;
• een met argumenten omkleed oordeel vellen over consequenties van
nieuwsdynamiek voor de journalistieke kwaliteit van het nieuws en van
eigen nieuwsproducties.

Inhoud vak

In nieuwsproductie en burgerschap gaat het over de manier waarop
journalisten en nieuwsbronnen de publieke ruimte waarnemen en over de
motieven en overwegingen die bij hen een rol spelen in de beslissing om
tot publicatie over te gaan. Met andere woorden: het gaat over de
dynamiek van het publieke debat en het proces van nieuwsselectie en
agenda-building waardoor dat debat wordt vormgegeven.
De journalistiek speelt een centrale rol in dit debat als platform voor
informatie-uitwisseling, als agendasetter en framer van het debat. Maar
in onze netwerksamenleving zijn belangengroepen, organisaties, bedrijven
en politieke partijen even zeer aanwezig en bepalend voor inhoud en toon
van het debat als de journalisten. Door digitalisering stroomt de
informatie niet langer alleen van bronnen via journalisten naar het
publiek, maar ontstaat er een netwerk van actoren die met elkaar
strijden om aandacht, maar ook om wat waar is (denk aan fake nieuws) wat
belangrijk is of wat met wat samenhangt.
In dit vak wordt een theoretische uitwerking van deze thema’s
gecombineerd met een bestudering van de journalistieke praktijk. Het vak
kent een theorielint waarin de thematieken van het vak aangereikt,
besproken en verwerkt worden. Simultaan daaraan loopt het praktijklint
waarin de journalistieke processen van nieuwsselectie en agenda-building
in de praktijk worden bestudeerd, geoefend en toegepast. Dat gebeurt
enerzijds doordat studenten zelf bezig zijn met het maken van
journalistieke producten en daardoor oefenen met het uitvoering geven
aan de thematieken die in het theorielint worden aangesneden. Anderzijds
gebeurt dat doordat studenten de nieuwsproducten - als de uitkomst van
het handelen van journalisten - analyseren en reflecteren op de
kwaliteit daarvan in het licht van de productieomstandigheden.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2x2 uur per week) en werkcollege (1x2 uur per week)

Toetsvorm

Tentamen, individuele opdracht en groepsopdracht. De weging van de
deelcijfers wordt bij aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Literatuur

Reader van artikelen. De artikelen zijn of elektronisch te downloaden
via de UBVU of zijn afkomstig van het boek:
Wahl‐Jorgensen, K. & Hanitz, T. (2009). The handbook of Journalism
Studies. New York: Routledge.
Het boek van Wahl-Jorgensen & Hanitz is verkrijgbaar via de VU
boekhandel.

Doelgroep

Masterstudenten journalistiek

Overige informatie

Aanwezigheid bij hoor- en werkcolleges is verplicht.
Dit vak wordt in samenwerking gegeven met het vak "Nieuwsproductie in de
digitale samenleving" van de masteropleiding Communicatiewetenschap
(Faculteit der Sociale Wetenschappen). Dit vak behandelt deels dezelfde
literatuur vanuit een ander perspectief.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAJOU009
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. A.M.J. van Hoof
Examinator dr. A.M.J. van Hoof
Docenten dr. A.M.J. van Hoof

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: