Masterscriptie Communicatie- en informatiewetenschappen: Journalistiek

2018-2019

Doel vak

Het doel van de masterscriptie is te laten zien dat de student in staat
is om zelfstandig een onderzoek naar contextgerichte journalistiek op te
zetten, uit te voeren en daar helder en wetenschappelijk verantwoord
over te rapporteren. Na afloop kan de student:

- Journalistieke verschijnselen en problemen definiëren en analyseren
met behulp van journalistiekwetenschappelijke,
communicatiewetenschappelijke en/of taalwetenschappelijke theorieën;
- theoretische benaderingen onderling vergelijken;
- op basis van geselecteerde theorieën een theoretisch raamwerk of model
construeren
en/of op basis van empirisch materiaal een theoretisch raamwerk
genereren;
- relevante methoden en technieken van sociaal- wetenschappelijk of
taalwetenschappelijk onderzoek toepassen;
- zelfstandig een empirisch onderzoek opzetten, uitvoeren en hierover
rapporteren;
- empirische resultaten relateren aan theoretische debatten binnen het
gekozen domein;
- kritisch en normatief reflecteren op theoretische en empirische
bevindingen.

Inhoud vak

In de masterscriptie Journalistiek schrijven de studenten een afsluitend
onderzoeksverslag. Op basis van een analyse van recente literatuur met
betrekking tot het gekozen thema, wordt een probleemstelling
geformuleerd, en een onderzoek opgezet, uitgevoerd en gerapporteerd. De
probleemstelling benadert het journalistieke domein op een
contextgerichte of publiekgerichte wijze. De probleemstelling kan vanuit
een journalistiekwetenschappelijke achtergrond, een
communicatiewetenschappelijke achtergrond of vanuit een
tekstwetenschappelijke achtergrond geformuleerd worden. De student kan
ook voor een interdisciplinaire aanpak kiezen waarin meer benaderingen
een rol spelen, maar interdisciplinariteit is geen eis in de
masterscriptie.

Onderwijsvorm

Individueel traject of scriptiewerkgroep. In het geval van
scriptiewerkgroep beginnen studenten de masterscriptie Journalistiek
groepsgewijs. Gaandeweg het traject wordt de begeleiding individueler.
Doel is om door uitwisseling van kennis en ervaringen, bespreking van
knelpunten en kennisname van elkaars voorlopige producten de voortgang
en de kwaliteit van met elkaar verwante scripties te bewaken en
bevorderen. Elke scriptiewerkgroep bepaalt zelf het ritme en de agenda
van haar bijeenkomsten.

Toetsvorm

Begeleider en tweede lezer bepalen in overleg of en op welk niveau is
voldaan aan de voorwaarden die aan een masterscriptie vanuit de
opleiding worden gesteld (zie het opleidingspecifieke
beoordelingsformulier, facultaire scriptieregeling en
opleidingspecifieke scriptiehandleiding).

Vereiste voorkennis

Mastervakken semester 1 (minimaal 24 EC) moeten zijn behaald.

Doelgroep

Masterstudenten journalistiek

Algemene informatie

Vakcode L_NCMAJOUSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. I.C. Costera-Meijer
Examinator prof. dr. I.C. Costera-Meijer
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: