Masterscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen: Schrijven en Vertalen

2018-2019

Doel vak

De student laat in de Masterscriptie zien dat hij/ zij in het bezit is
van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het vakgebied
Schrijven en Vertalen, toegespitst op het accent Vertalen of het accent
Schrijven. Deze vakkennis is ingebed in een breed cultureel en/of
maatschappelijk kader. Ook bezit de student theoretische en methodische
inzichten op het vakgebied en kan hij/ zij deze inzichten zelfstandig
toepassen. De student laat zien in staat te zijn volgens
wetenschappelijke normen onderzoek te doen en een eigen visie op het
bestudeerde materiaal te ontwikkelen. Van de student wordt verwacht dat
hij/ zij kan bijdragen aan het genereren van nieuwe wetenschappelijke
inzichten en dat hij/ zij in staat is om zelfstandig onderzoek uit te
voeren. De student is in staat hierover zelfstandig een wetenschappelijk
verslag te schrijven dat voldoet aan de conventies van de opleiding.

Inhoud vak

In de masterscriptie schrijven de studenten een afsluitend
onderzoeksverslag over een thema uit het domein Vertalen of Schrijven.
Op basis van een analyse van recente literatuur met betrekking tot het
gekozen thema, wordt een probleemstelling geformuleerd, en een onderzoek
opgezet, uitgevoerd en gerapporteerd. Het thema kan desgewenst gekozen
worden naar aanleiding van de stage.

Onderwijsvorm

Individuele begeleiding.

Toetsvorm

Beoordeling van de eindversie van de scriptie, door begeleider en tweede
lezer. Beide docenten vullen een beoordelingsformulier in en geven een
cijfer. Doorgaans is het gemiddelde van die cijfers het eindcijfer.
Indien de beoordelingen van de docenten meer dan een vol punt uit elkaar
liggen, wordt de hulp van een derde lezer ingeroepen. Zie ook de
facultaire scriptieregeling en de opleidingspecifieke
scriptiehandleiding.

Vereiste voorkennis

Je moet in het eerste semester 5 vakken gevolgd hebben (30 ec).
Daarbinnen moet je geslaagd zijn voor de drie verplichte vakken van
semester 1.

Literatuur

Zelf door de student te zoeken, in overleg met de docent(en).

Doelgroep

Master studenten CIW: Schrijven & Vertalen

Overige informatie

Studenten die aan hun MA-scriptie willen beginnen, dienen aanwezig te
zijn bij de MA-scriptievoorlichtingsbijeenkomst die wordt georganiseerd
in periode 2.

Algemene informatie

Vakcode L_NCMASEVSCR
Studiepunten 18 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.G. Onrust
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: