Minor Spreken en horen

2018-2019

Doel vak

De lessenreeks beoogt door middel van zelfstudie een eerste inleiding te
bieden in de akoestische
en articulatorische fonetiek aan de hand van het handboek (zie
literatuur). Na afloop van de cursus weet je hoe sprekers spraakklanken
produceren en luisteraars ze waarnemen. Daarnaast ken je ook de fysische
eigenschappen van spraakgeluid, en je weet hoe het menselijk gehoor
werkt. Door middel van het uitvoeren van practicumopdrachten leer je hoe
je zelf spraak kan opnemen, analyseren en bewerken. Je verkrijgt hierbij
inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van het open-source software
programma PRAAT.

Inhoud vak

In de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen uit de fonetiek
aan bod: (i) wat is fonetiek? wat is taal en wat is spraak, en wat
hebben ze met elkaar te maken?; (ii) wat is geluid en wat zijn de
eigenschappen van spraakgeluid?; (iii) hoe wordt spraakgeluid
voortgebracht door de spraakorganen?; (iv) hoe werkt het menselijk oor
en hoe worden spraakgeluiden waargenomen?; (v) is er een verschil tussen
horen en verstaan? en hoe herkennen mensen verschillende klanken,
woorden
en zinnen?

Onderwijsvorm

Zelfstudie van de leerstof (zie literatuur en handleiding) en
zelfstandig uit te voeren practicumopdrachten.

Toetsvorm

Schriftelijk - zowel de resultaten van het eindtentamen als de verslagen
van practica met daarin opgenomen antwoorden op leesvragen, maken deel
uit van het eindcijfer. Zie studiehandleiding voor de verhouding tussen
de verschillende componenten. Alle onderdelen moeten voldoende zijn.

Vereiste voorkennis

Kennis van de gangbare basisbegrippen uit de taalwetenschap,

Literatuur

Rietveld, T. & Van Heuven, V.J. (2016). Algemene Fonetiek (4e druk).
Bussum: Coutinho. ISBN 9789046901632

Doelgroep

Minor studenten Taal en Gehoor

Overige informatie

Van alle practicumopdrachten en leesvragen moet een verslag zijn
ingeleverd om mee te
mogen doen aan het eindtentamen. Opdrachten worden alleen beoordeeld
indien zij tijdig en compleet zijn ingeleverd.

Algemene informatie

Vakcode L_WAMITWS001
Studiepunten 3 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. M.J.A. Lamers
Examinator dr. M.J.A. Lamers
Docenten dr. M.J.A. Lamers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: