Filmanalyse en -theorie (CIW)

2018-2019

Doel vak

1 Studenten krijgen basiskennis in de filmanalyse, in het bijzonder
betreffende de relatie tussen filmvorm (functie en tekstuele structuur)
en filmstijl (beeld).
2 Kennismaking met en inzicht in canonieke filmtheorieën en eigentijdse
reacties hierop.
3 Leren beeld en geluid van een willekeurige film zelfstandig te
categoriseren en te analyseren, met gebruik van de juiste vaktermen.
4 Leren analyseren en contextualiseren van canonieke teksten en
zelfstandig zoeken en analyseren van reagerende teksten.
5 Oefening in het schrijven van een wetenschappelijk essay.

Inhoud vak

De theorie van de film beslaat een breed terrein, waarin uiteenlopende
onderwerpen als ideologiekritiek, realismeproblematiek en esthetiek hun
plaats hebben. In deze cursus ligt de nadruk op de esthetiek, al komen
de andere aspecten zeker ook aan bod. De interactie van vorm, stijl en
technologie staan centraal. De vormen (bv. narratief, associatief en
retorisch) zijn niet exclusief voor film, ze zijn ook in teksten en in
woord en beeld-objecten terug te vinden. Stijl en technologie zijn dit
wel. Aan de orde komen onder meer filmtechnologie, filmproductie,
narrativiteit, mise-en-scène, cinematografie, montage en geluid.
Studenten leren daarbij de betekenis van vaktermen en leren die ook toe
te passen. Het hoorcollege focust op filmanalyse, het werkcollege op
filmtheorie en tekstanalyse. Binnen het werkcollege worden klassieke
filmtheoretici als Balazs, Eisenstein, Kracauer, Bazin, Mulvey, Baudry
en Arnheim door studenten geanalyseerd, evenals recente auteurs die op
hen reageren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur per week), viewing (2 uur per week), werkcollege (2
uur per week), eenmalig excursie Collectiecentrum EYE
(Amsterdam-Noord) of filmlaboratorium Cineco (Amsterdam Overamstel).
Voor de hoorcolleges geldt 80% aanwezigheid, voor het seminar 100%. NB
Uitsluiting van de cursus kan geschieden bij afwezigheid bij het eerste
college of de eerste werkgroepbijeenkomst.

Toetsvorm

De cursus wordt getoetst door vier elementen:
1. Weekopdrachten Filmanalyse (analyse van beeld en geluid)
2. Weekopdrachten Filmtheorie (tekstanalyse, zelfstandig zoeken
aanvullende tekst)
3. Schriftelijk tentamen Filmanalyse
4. Eindessay Filmtheorie

Leerdoelen en toetsen verhouden zich tot elkaar als volgt:
Leerdoel 1, 3: Weekopdrachten analyse van beeld en geluid Filmanalyse 0%
(alleen o/v)
Leerdoelen 2, 4: Weekopdrachten tekstanalyse Filmtheorie 0% (alleen
o/v)
Leerdoelen 1, 3: Eindtentamen 50%
Leerdoelen 2, 4, 5: Eindessay 50%

Beide onderdelen (tentamen en essay) moeten met minimaal 5.5 als score
worden afgesloten.

Vereiste voorkennis

Studenten CIW worden dringend aangeraden om in hun minorruimte het
tweedejaarsvak Film and Media History (L_AABAMKD202, 6 ec) te volgen.

Literatuur

David Bordwell, Kristin Thompson, Film Art: An Introduction (New York,
etc.: McGraw-Hill, 2016), 11e editie (geen andere editie toegestaan).
Diverse filmtheoretische artikelen (via Canvas). Zelfstandig gezochte
aanvullende, recente literatuur voor het seminar en voor het eindessay.

Doelgroep

3de jaars bachelor CIW, specialisatie Media-Analyse (niveau 300). NB 2de
jaars bachelor MKDA (Media, Kunst, Design en Architectuur),
specialisatie Media, en premasterstudenten Comparative Arts & Media
Studies doen dit vak op niveau 200 (vakcode L_ZABAMKD202).

Overige informatie

Filmanalyse: actieve deelname collegereeks, wekelijks kleine opdrachten
op Canvas (analyses van fragmenten of trailers). Het tijdig maken van de
opdrachten is een ingangseis voor het schriftelijk tentamen, waar het
deel Filmanalyse mee wordt afgesloten. Filmtheorie: deels zelfstandig
verzamelen van wetenschappelijke literatuur, discussie door studenten
van canonieke filmtheorieteksten en eigentijdse commentaren hierop.
Tijdig aanmelden van zelf gevonden teksten en deelname aan de discussies
zijn ingangseisen voor deelname aan het eindessay. Filmtheorie wordt
afgesloten met een schrijfopdracht.


Deze module geldt als voorkenniseis voor het tweedejaarsvak Games,
Theory and Analysis L_ZABAMKD204 en de derdejaarsvakken Kunst van het
Vergelijken L_ZABAMKD301 en Beeld in Beweging L_AABAMKD301, allen bij de
bachelor MKDA.

Algemene informatie

Vakcode L_ZABACIW301
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. I.L. Blom
Examinator dr. I.L. Blom
Docenten dr. I.L. Blom

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege, Excursie
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: