De algemene strafrechtspraktijk

2018-2019

Doel vak

• De student verkrijgt kennis en inzicht in de algemene
strafrechtspraktijk;
• De student oefent met het vinden, analyseren en op waarde schatten van
bronnen;
• De student leert zelfstandig te analyseren en te redeneren;
• De student is in staat zich een oordeel te vormen over diverse
strafrechtelijke thema’s en daaromtrent een onderbouwd standpunt in te
nemen;
• De student leert zich kritisch op te stellen in het strafrechtelijke
debat en kan de relevantie en bruikbaarheid van de daarin naar voren
gebrachte argumenten beoordelen en bekritiseren;
• De student maakt kennis met enkele (ethische) dilemma’s waarmee een
jurist uit de strafrechtspraktijk te maken krijgt;
• De student kan actief deelnemen aan een debat over dilemma’s uit de
strafrechtspraktijk en overtuigend zijn mening aan anderen overbrengen.

Inhoud vak

Het vak ‘De algemene strafrechtspraktijk’ maakt deel uit van de minor
‘Algemene rechtspraktijk’. In het vak wordt het strafrecht benaderd
vanuit het perspectief van de praktijkjurist, door verschillende, voor
hem belangrijke onderwerpen centraal te stellen. In de
strafrechtspraktijk spelen verschillende thema’s, zoals: hoe moet worden
omgegaan met de groeiende media-aandacht voor het strafproces? Wat voor
gevolgen heeft het voor (de straf van) de verdachte als hij uitvoerig en
negatief in het nieuws is gekomen? Wanneer handelt een togadrager
integer? Aan welke zorgvuldigheidseisen moet een rechter bijvoorbeeld
voldoen en kan een advocaat zijn beroep nog uitoefenen als hij zich met
criminele activiteiten bezighoudt? Welke eisen worden gesteld aan het
vonnis en aan de motivering van het oordeel door de strafrechter? En kan
een verdachte worden veroordeeld als hij wordt herkend of zijn er meer
waarborgen om tunnelvisie te voorkomen?
Deze en andere vragen worden in het vak uiteengezet en nader bestudeerd
aan de hand van actuele thema's en strafzaken. Omdat de thema's zich er
bij uitstek voor lenen is er veel aandacht voor meningsvorming en
discussie, waardoor de stof tot leven komt. Van studenten wordt dan ook
verwacht dat ze actief meedoen, kritisch durven te zijn en goed kunnen
samenwerken. Ook komen professionals uit de strafrechtspraktijk zelf aan
het woord, aan wie kritische vragen kunnen worden gesteld. De nadruk
ligt minder dan andere vakken op het wettelijke kader en meer op de
belangen die voor de verschillende personen die werkzaam zijn in de
strafrechtspraktijk spelen en het proces beïnvloeden. Door deze insteek
maakt de student kennis met de boeiende strafrechtspraktijk en de
dilemma’s waarmee een strafrechtjurist te maken krijgt, nu én later.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Tentamen met open vragen.

Literatuur

Literatuur wordt nader via Canvas bekendgemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor bijvakkers
en contractanten.

Algemene informatie

Vakcode R_ASRP
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. R.H. Jansen
Examinator mr. R.H. Jansen
Docenten mr. L. Kesteloo
mr. R.H. Jansen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: