Aansprakelijkheidsrecht

2018-2019

Doel vak

Bij dit vak leert de student:

- aan te geven welke rechtsregels op de diverse onderdelen van het
aansprakelijkheidsrecht gelden en deze regels doeltreffend toe te
passen. Dit impliceert het kunnen benoemen en toepassen van de eisen
waaraan moet zijn voldaan om een verbintenis tot schadevergoeding op
grond van een onrechtmatige daad te doen ontstaan;
- met behulp van die rechtsregels oplossingen te bedenken voor
juridische problemen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht; Dit
impliceert het kunnen analyseren van een casus met het oog op het
formuleren van de te beantwoorden rechtsvraag, alsmede met het oog op
het vergaren van informatie die kan worden gebruikt bij het gemotiveerd
en met behulp van de wet en (in de praktijk met name) de jurisprudentie
beantwoorden van die rechtsvraag;
- de samenhang tussen de verschillende rechtsregels en leerstukken op
het gebied van het aansprakelijkheidsrecht te begrijpen en van daaruit
verbanden kunnen leggen tussen de verschillende rechtsregels en
leerstukken;
- om te gaan met onvolkomenheden en open einden van het wettelijk
systeem, zoals die mede een rol spelen in de rechtspraak. Dit impliceert
inzicht in de beperkingen van het wettelijk systeem en een kritische
houding ten aanzien van de geldende rechtsregels en de wijze waarop deze
toepassing vinden in de rechtspraak.
- aan te geven wat de voornaamste therapeutische en anti-therapeutische
psychologische mechanismen zijn die een rol spelen bij de afwikkeling
van letselschade en te kunnen duiden welke eigenschappen van het proces
van afwikkeling van schade die positief of negatief kunnen werken met
betrekking tot de leniging van immateriële behoeften van benadeelden.

Inhoud vak

In dit vak wordt komende de volgende onderwerpen aan bod:

- De beperkingen van het wettelijke systeem van het
aansprakelijkheidsrecht, de centrale rol van rechtsvorming door de
rechter en problemen daarbij zoals 'verhullend motiveren';
- Persoonlijke aansprakelijkheid (vereisten voor persoonlijke
aansprakelijkheid, de rol van artikel 6:162 als grondslag voor
aanvullende juridische verplichtingen in tal van verhoudingen, diverse
gevaltypen van onrechtmatige daden);
- Kwalitatieve aansprakelijkheid;
- Schadevergoeding (waaronder csqn-verband, causale toerekening en de
kring van gerechtigden bij letsel- en overlijdensschade);
- Pluraliteit van schuldenaren (draagplicht en aansprakelijkheid);
- Meervoudige causaliteit;
- Het belang van de niet-financiële behoeften van de slachtoffers van
letselschade en de plaats van niet-financiële belangen in het
privaatrecht.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (van 3 uur) en werkgroepen (van 3 uur). Er is geen
aanwezigheidsplicht, maar wel een voorbereidingsplicht. Een deel van de
tijdens de werkgroep te behandelen opgaven wordt tijdens de werkgroep in
groepsverband gemaakt.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Vereiste voorkennis

Voor studenten Notarieel recht:
- het vak Inleiding verbintenissenrecht.

Ingangseis studenten Rechtsgeleerdheid:
- geen aanvullende eisen

Literatuur

- Verheij, A.J., Onrechtmatige daad, Mon. BW, 2015 (7e druk).
- Voorts wordt een aanzienlijke hoeveelheid literatuur en rechtspraak
via Canvas toegankelijk gemaakt.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

VRAGEN
Vragen over het vak kunnen worden gericht aan de coördinator


EINDTERMEN
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:

Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van de
hoofdonderdelen van het geldende recht (in het bijzonder het Nederlandse
privaatrecht,staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en internationaal en
Europees recht), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van
recente ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, onder
meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en rechtsfilosofisch
perspectief; is in staat om te reflecteren op de grenzen van het
vakgebied
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
- is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op
te
zetten

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
- mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat


Bacheloropleiding Notarieel recht

De afgestudeerde bachelor beschikt over een fundamenteel academisch
werk- en denkniveau;
-heeft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het voor de
notariële rechtsbeoefening relevante geldende recht (in het bijzonder
het Nederlandse privaatrecht, met inbegrip van het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het goederenrecht, het ondernemingsrecht; het
bestuursrecht, het belastingrecht en de wetgeving betreffende het
notarisambt), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip van recente
ontwikkelingen
-beseft dat het recht zich ontwikkelt en manifesteert in een
maatschappelijke context

De afgestudeerde bachelor beschikt over de volgende (juridische)
vaardigheden:
Analytische vaardigheden
-het analyseren en oplossen van juridische vraagstukken met
gebruikmaking van in de rechtswetenschap gebruikelijke methoden en
technieken kritisch reflecteren op regelgeving, rechtspraak en
literatuur, onder meer vanuit rechtshistorisch, rechtsvergelijkend en
rechtsfilosofisch perspectief; is in staat om te reflecteren op de
grenzen van het vakgebied
-lezen, begrijpen en analyseren van juridische, rechtswetenschappelijke
en rechtstheoretische teksten en betogen, waaronder jurisprudentie en
wetgeving
-reflecteren op de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in de
maatschappelijke context waarin het recht functioneert
-is in staat om juridische argumentatiestructuren te analyseren en op te
zetten

Probleemoplossende vaardigheden
-selecteren van juridisch relevante feiten uit een feitencomplex
-selecteren van rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een
juridische casus
-oplossen van juridische casus, waaronder begrepen hanteren van een
systematische aanpak bij het toepassen van rechtsregels op concrete
gevallen

Communicatieve vaardigheden
-schriftelijk presenteren van een (juridisch) betoog in correct en
helder Nederlands
- mondeling presenteren van een (juridisch) betoog in correct en helder
Nederlands
-een gefundeerde en beargumenteerde positie innemen in een
maatschappelijk, juridisch debat
-met anderen samenwerken om een opdracht binnen een voorgeschreven
termijn te voltooien

Algemene informatie

Vakcode R_AansprHR
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator dr. mr. K.A.P.C. van Wees
Examinator dr. mr. K.A.P.C. van Wees
Docenten prof. mr. A.J. Akkermans
dr. mr. K.A.P.C. van Wees

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: