Bedrijfseconomie II

2018-2019

Doel vak

Het verkrijgen van voldoende kennis op het voor juristen relevante
terrein van de bedrijfseconomie en jaarrekeningenrecht. Het einddoel is
dat de student op elementair niveau een financiele administratie kan
lezen en bekend is met de relevante wetgeving op het gebied van de
financiele administratie voor ondernemingen.

Inhoud vak

De verplichting voor ondernemingen om een financiele administratie bij
te houden is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het
jaarrekeningenrecht is dus onderdeel van het ondernemingsrecht.
Daarnaast zijn er ook verplichtingen opgenomen in de Wet op de
Inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969.
Zowel de civiele als de fiscale wetgeving met betrekking tot een
jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening en toelichting) zullen
bij dit vak uitgebreid aan bod komen.

Onderwerpen die behandeld worden: Wet- en regelgeving, Balans, Winst- en
Verliesrekening, Vermogensvergelijking Kasstroomoverzicht, (notariele)
boekhouding, Journaliseren, Financiele analyse en Waardebepaling.

Onderwijsvorm

1x hoorcollege (herhaling stof bedrijfseconomie I)
3x werkcollege van 3 uur
1x college tentamenoefening van 3 uur
1x deeltentamen (computerpracticum - invullen aangifte
Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)

Toetsvorm

Deeltentamen (15%) in de vorm van een computerpracticum. Het
computerpracticum wordt 1x per jaar aangeboden in januari en er is GEEN
herkansing.
Geroosterd schriftelijk tentamen (meestal digitaal) (85%). Voor de
eerste gelegenheid is het tevens mogelijk om een bonuspunt te behalen
door het inleveren van opdrachten en actieve participatie tijdens
colleges.
De herkansing bestaat uit alleen een schriftelijk tentamen (100%). Het
deeltentamen (computerpracticum) is alleen geldig voor de eerste
gelegenheid.

Vereiste voorkennis

Bedrijfseconomie I wordt bekend verondersteld.

Literatuur

Jaarrekeninglezen voor juristen, De Geus e.a., Boom juridische
uitgevers, laatste druk
Jaarrekening MKB, Mansvelder e.a., Kluwer, laatste druk

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten

Overige informatie

Het vak Bedrijfseconomie draagt bij aan bijna alle eindtermen van de
bacheloropleidingen Notarieel recht en rechtsgeleerdheid. Door middel
van het oplossen van cases worden analytische vaardigheden getraind. Om
de cases op te lossen moeten zowel analoge en digitale bronnen worden
geraadpleegd (informatievaardigheden). Veranderende wetgeving moet
verder in de maatschappelijke context worden geplaatst (academisch werk
en denkniveau).
De presentatie van de cases vindt schriftelijk en deels ook mondeling
plaats, waarmee communicatie en vaardigheden worden geoefend
(communicatieve vaardigheden).

Afwijkende intekenprocedure

Geen afwijking ten opzichte van reguliere intekenprocedure.

Toelichting Canvas

Bedrijfseconomie I wordt bekend verondersteld.

Aanbevolen voorkennis

Bedrijfseconomie I (de gehele stof van bedrijfseconomie I is ook
verplichte stof voor bedrijfseconomie II)

Algemene informatie

Vakcode R_BedrEcII
Studiepunten 3 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. P.R. de Geus
Examinator mr. drs. P.R. de Geus
Docenten mr. drs. P.R. de Geus

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: