Belastingrecht II

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van elementaire kennis van en inzicht in bepaalde
onderdelen van het Nederlands belastingrecht op het gebied van de
inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Na het succesvol
afronden van dit vak moet de student de fiscale gevolgen van juridische
handelingen begrijpen en globaal kunnen duiden. Bij het vak
Belastingrecht II wordt voorkennis verondersteld van het vak
Belastingrecht I.
Het vak draagt bij aan een groot deel van de eindtermen van de
opleidingen Bachelor Rechtsgeleerdheid en Bachelor Notarieel Recht. De
student verwerft kennis van en inzicht in de kernleerstukken van het
belastingrecht (meer in het bijzonder de inkomsten- en
vennootschapsbelasting), alsmede de systematiek daarvan, met inbegrip
van recente ontwikkelingen en leert dat het (belasting)recht zich
ontwikkelt en manifesteert in een maatschappelijke context. Verder
ontwikkelt de student analytische vaardigheden (lezen, begrijpen en
analyseren van juridische en rechtswetenschappelijke teksten en betogen,
waaronder jurisprudentie en wetgeving), leert de student kritisch
reflecteren op regelgeving, rechtspraak en literatuur, en juridische
argumentatiestructuren te analyseren en op te zetten. Ook leert de
student juridisch relevante feiten uit een feitencomplex te selecteren,
rechtsregels die bijdragen aan het oplossen van een juridische casus te
identificeren en juridische casus op te lossen.

Inhoud vak

Het vak Belastingrecht II behandelt een aantal onderwerpen uit de
inkomsten- en vennootschapsbelasting en is ten aanzien van die
onderwerpen een verdieping van Belastingrecht I. Het gaat om de volgende
onderwerpen: behandeling eigen woning, terbeschikkingstelling en
aanmerkelijk belang, winst uit onderneming, fiscale aspecten van
samenwerkingsvormen, renteaftrekbeperkingen in de
vennootschapsbelasting, fiscale eenheid en juridische fusie.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen

Literatuur

L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en
bedrijfsjuristen, Deventer, laatste druk.
Den Dool e.a., Compendium vennootschapsbelasting, laatste druk.
Wetgeving belastingrecht 2018, Boom juridische wettenbundels.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvakstudenten en contractanten.

Overige informatie

Bij het vak Belastingrecht II wordt voorkennis verondersteld van het vak
Belastingrecht I. Daarnaast wordt verondersteld dat men boekhouden op
voldoende wijze beheerst, dat wil zeggen het kunnen lezen van een balans
en een resultatenrekening.

Algemene informatie

Vakcode R_BelastII
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten mr. drs. T. Hoekstra
prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
mr. J. Gooijer
drs. M.E.H. Sterk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: