Bestuurskundige theorieën

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van kennis en inzicht in theorieën over besturen
(governance) met aandacht voor de sterke en zwakken kanten daarvan, als
ook het leren gebruiken van theorieën in onderzoek naar (publiek)
bestuur en besturen.

Inhoud vak

Het seminar richt zich op de stand van zaken in de theorieontwikkeling
met betrekking tot ‘(public) governance’ en ‘public administration’. Er
wordt enige aandacht besteed aan basale vragen met betrekking tot kennis
en kennisontwikkeling, maar de kern bestaat uit een overzicht van
beschikbare benaderingen en theorieën. Daarbij gaat het om theorieën
over ‘politics and bureaucracy’, ‘public institutions’, ‘public
management’, ‘decision theory’, ‘rational choice and irrational
behavior’, ‘postmodern analysis’, ‘governance’, ‘networks’, and ‘ethics
and integrity’. De theorieën worden verbonden met specifieke
onderzoeksthema’s en vragen, ter verduidelijking van hun betekenis en
potentieel, als ook om te verhelderen hoe theorie kan worden verbonden
met en gebruikt in concreet empirisch onderzoek naar bestuur en besturen
(governance).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, literatuurreflectie, collectieve paper opdracht.

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit vier onderdelen: 1 verplichte aanwezigheid met
extra opdracht bij te vaak afwezig; 2 individuele voorbereiding
literatuur(reflectie); 3 groepspaper met vier studenten: met verbinden
theorieën met onderzoeksvragen; en 4 en bepalend voor het eindcijfer:
open boek tentamen met vragen mede gericht op inzicht en analytisch
vermogen en kunnen toepassen van literatuur/theorieën.

Literatuur

- H. George Frederickson, Kevin B. Smith, Christopher W. Larimer &
Michael J. Licari (2016) The Public Administration Theory Primer. Third
Edition. Boulder: Westview Press (ISBN 978-0-8133-4966-4 pbk;
978-0-8133-4991-6 e-book).
Theories: political control of bureaucracy, bureaucratic
politics, public institutional, public management, postmodern, decision,
rational choice and irrational behavior, governance.
- Aanvullende literatuur, met name via Canvas beschikbare
artikelen/boekhoofdstukken/ papers.

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Algemene informatie

Vakcode S_BKT
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. L.W.J.C. Huberts
Examinator prof. dr. L.W.J.C. Huberts
Docenten prof. dr. L.W.J.C. Huberts
H.L. Paanakker MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege