Beleid en management

2018-2019

Doel vak

Studenten die dit vak hebben gevolgd, hebben inzicht in bestuurlijke
beheersingsinstrumenten en hebben oog voor problematische
beheersingsambities van het bestuur in een laatmoderne samenleving.
Daarbij beschikken ze zowel op beleidsniveau als op meer reflectief
niveau over concepten en perspectieven die helpen om te ‘besturen
voorbij beheersen’.

Studenten hebben na dit vak kennis van en inzicht in:
1. de relatie tussen maakbaarheid, bestuur en (laat)moderne samenleving;
2. beheersingsinstrumenten van de overheid;
3. bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen die ‘besturen via
beheersing’ problematisch maken;
4. problemen met beheersingsdenken in het bestuur vanuit bestuurskundig,
bestuurssociologisch en bestuursfilosofisch perspectief;
5. perspectieven op ‘besturen voorbij beheersen’ in termen van
‘bescheiden bestuur’;
6. een kritische bestuurskundige benadering van bestuur in de
laatmoderne samenleving.

Inhoud vak

Besturen heeft in de moderne samenleving steeds meer trekken gekregen
van pogingen tot het maken en perfectioneren van de samenleving: modern
besturen is beheersen. Hierachter schuilen idealen van maakbaarheid. De
typische gestalten hiervan uit de twintigste eeuw zijn de ontwikkeling
van bureaucratie en verzorgingsstaat. Ondanks veel kritiek op de
maakbaarheidsambities lijkt het streven naar beheersing alleen maar
groter geworden. Zo dreigt nu een preventiestaat te ontstaan, waarbij de
staat steeds indringender in de samenleving optreedt. In dit vak gaan we
met deze thematiek aan de slag. Twee vragen staan centraal. Ten eerste:
in hoeverre is besturen door beheersen problematisch geworden en waarom?
Vanuit sociologisch, filosofisch en beleidskundig perspectief wordt het
beheersingsstreven geanalyseerd. Ten tweede: hoe kan ‘besturen voorbij
beheersen’ gestalte krijgen? Dan gaan we theoretisch en empirisch op
zoek naar nieuwe, meer bescheiden, perspectieven op bestuur. Studenten
verdiepen zich tijdens dit vak dus in een fundamenteel vraagstuk voor
zowel de praktijk van het publiek bestuur als de bestuurswetenschappen.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges waarvoor geen
aanwezigheidsverplichting geldt. Er zijn twee hoorcolleges (van elk 90
minuten) per week.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (open vragen)

Literatuur

- W.A. Trommel (2018), Veerkrachtig bestuur. Den Haag: Boom
bestuurskunde
- P.H.A. Frissen (2013), De fatale staat. Over de politiek-noodzakelijke
verzoening met tragiek. Amsterdam: Van Gennep
- Nog nader op te geven literatuur (beschikbaar via canvas, internet of
universiteitsbibliotheek)

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Algemene informatie

Vakcode S_BLM
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. mr. A.J.G.M. van Montfort
Examinator dr. mr. A.J.G.M. van Montfort
Docenten dr. mr. A.J.G.M. van Montfort
prof. dr. W.A. Trommel
dr. D.B.D. Bannink

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege