Bestuur, politiek en samenleving

2018-2019

Doel vak

Studenten vertrouwd maken met basiskennis vanuit de vergelijkende
politieke wetenschap en de bestuurswetenschap, met daarbij bijzondere
aandacht voor het belang van de relatie tussen politieke en
bestuurlijke/beleidsmatige processen. De student verkrijgt zo kennis en
begrip van:
(1) Basisbegrippen in de bestuurskunde en politicologie, zoals politiek,
macht, publieke sector, (rechts)staat, natie, ongelijkheid, consensus,
conflict, democratie, bestuur, beleid, beleidsomgeving en
beleidsuitvoering.
(2) Enkele belangrijke toepassingsgebieden in de bestuurskunde en
politicologie, zoals openbaar bestuur, kiesgedrag, integriteit/goed
bestuur, verzorgingsstaat, politieke partijen, de vierde macht,
belangengroepen en sociale bewegingen, media, leiderschap.

Inhoud vak

Het vak ‘Bestuur, Politiek en Samenleving’ (BPS) voor 1e jaars
bachelorstudenten ‘Politicologie’ en ‘Bestuur en Organisatie’ behandelt
en verbindt een aantal thema’s, met als centrale vraag: Wat is de rol en
de betekenis van politiek en openbaar bestuur in het oppakken en
oplossen van centrale maatschappelijke vraagstukken?
De politicologie en de bestuurskunde bieden daarvoor boeiende
aanknopingspunten en inzichten en die worden in dit vak gepresenteerd en
met elkaar verbonden. De (vergelijkende) politicologie gaat over thema’s
die ertoe doen, in de samenleving en het politieke stelsel. Macht,
sociale ongelijkheid, nationalisme, betrokkenheid bij de politiek,
behoren daartoe. Evenals nadenken over de rol van burgers, verkiezingen,
politieke partijen , belangengroepen en media in de politiek anno 2018.
De bestuurskunde richt zich meer op de totstandkoming, bepaling en
uitvoering van het beleid dat de problemen in de samenleving moet
aanpakken en oplossen. Hoe zit dat ‘openbaar bestuur’ in elkaar, hoe
verloopt het beleidsproces, wie en wat oefent daarop invloed uit, welke
rol spelen gekozen politici en ambtenaren feitelijk, met ook aandacht
voor wat dan ‘goed besturen’ inhoudt.
Intrigerende en cruciale vragen over ‘bestuur, politiek en samenleving’
die we vanuit de politicologie en de bestuurskunde aan de orde stellen.
Met als ambitie te verduidelijken hoe politiek en bestuur bijdragen aan
de oplossing van problemen in de samenleving, als ook om te
verduidelijken wat daartoe de inzet en inbreng is vanuit de twee
daarvoor direct relevante wetenschappelijke disciplines; de
(vergelijkende) politicologie en de bestuurswetenschap.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk (digitaal) tentamen met meerkeuze en open vragen.

Literatuur

-Van Praag, P. (red.) (2017). Politicologie en de veranderende politiek.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Bovens, M. e.a. (2017). Openbaar bestuur. Beleid, organisatie en
politiek. 9e druk. Deventer: Wolters Kluwer.
- Aanvullende literatuur, wordt beschikbaar gesteld via Canvas

Doelgroep

Eerstejaarsstudenten bachelor Bestuur en Organisatie en Politicologie

Algemene informatie

Vakcode S_BPS
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator prof. dr. L.W.J.C. Huberts
Examinator prof. dr. L.W.J.C. Huberts
Docenten prof. dr. L.W.J.C. Huberts

dr. P.J.M. Pennings

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: