Bachelorthesis Bestuurs- en Organisatiewetenschap

2018-2019

Doel vak

Na afloop van het vak bachelorthese is de student in staat om:
- Een gekozen probleem, verschijnsel of ontwikkeling op het terrein van
Bestuur & Organisatie kunnen vertalen in relevante theoretische termen;
- Wetenschappelijke literatuur te bestuderen, samenvatten en in
samenhang kritisch te becommentariëren, en de kwaliteit van deze
literatuur kunnen beoordelen in inhoudelijke en/of methodologische
termen;
- Op correcte wijze bronnen te citeren en naar bronnen te verwijzen;
- Op heldere wijze schriftelijk te rapporteren over de inhoud van de
gevonden literatuur;
- Constructief om te gaan met kritiek op de eigen
onderzoeksverrichtingen.

Inhoud vak

Het vak Bachelorthesis vormt naast het Onderzoekspracticum de afsluiting
van de Bacheloropleiding Bestuur & Organisatie aan de VU. Waar het
Onderzoekspracticum de empirische onderzoeksvaardigheden toetst, toetst
dit vak het vermogen van studenten om een uitgebreide literatuurreview
te schrijven. Het vak leert studenten om onder begeleiding een
literatuuronderzoek uit te voeren en daar zelfstandig een heldere en
samenhangende rapportage over te schrijven.
Studenten kiezen een van de thema's die door de begeleidende docenten
worden aangeboden.

Onderwijsvorm

Werkgroepen. Het bijwonen van deze bijeenkomsten is verplicht.
Het wetenschappelijke debat rond het gekozen thema in groepsverband in
kaart gebracht, waarna iedere student een individuele literatuurreview
schrijft.

Toetsvorm

Literatuurreview

Vereiste voorkennis

Behaald hebben van Bachelorwerkgroep 5 (of Bachelorproject B&O 3 uit het
oude programma).
Minstens 90 EC behaald van het eerste en tweede jaar van het B&O-
curriculum.

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt door de begeleiders.

Doelgroep

B&O studenten

Overige informatie

Voorwaarde voor toekenning van het cijfer voor dit vak is dat ook
voldaan is aan de vereisten van het mentoraat jaar 3.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

Algemene informatie

Vakcode S_BTBO12
Studiepunten 12 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.S. Timmer
Examinator dr. J.S. Timmer
Docenten dr. J.S. Timmer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkcollege*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.