Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 2

2018-2019

Doel vak

Bachelorwerkgroep 2 is een vervolg op Bachelorwerkgroep 1 en loopt van
november 2018 t/m januari 2019. De academische vaardigheden die je in
Bachelorwerkgroep 1 hebt geleerd, worden in Bachelorwerkgroep 2 verder
geoefend en uitgebreid. Behalve op het lezen en schrijven van teksten
ligt de nadruk op het doen van empirisch onderzoek. Het voornaamste doel
van Bachelorwerkgroep 2 is dat je leert hoe je een kwalitatief empirisch
onderzoek voorbereidt en uitvoert. Je doet ervaring op met twee methoden
van kwalitatieve dataverzameling die in de organisatie- en
bestuurswetenschap gangbaar zijn: observatie, en het houden van
semigestructureerde interviews.

Inhoud vak

Centraal in Bachelorwerkgroep 2 staat de bestudering van een
maatschappelijk domein vanuit bestuurs- en organisatiewetenschappelijk
perspectief. In dit vak werk je samen in groepjes. Je doet eerst
individueel een literatuuronderzoek naar een aspect van dit domein,
uitmondend in een onderzoeksvraag die met behulp
van kwalitatief empirisch onderzoek beantwoord moet kunnen worden.
Vervolgens wordt een gezamenlijke onderzoeksvraag geformuleerd en aan de
hand hiervan daadwerkelijk een kleinschalig kwalitatief onderzoek
uitgevoerd naar een zelfgekozen
aspect van het domein dat centraal staat. Samen met medestudenten regel
je
toegang tot relevante organisaties of personen, en formuleer je
onderzoeksvragen en topics voor semi-gestructureerde interviews. Je
voert een systematische observatie uit en neemt interviews af. Je
schrijft een observatieverslag en je werkt een opgenomen interview uit
op papier. Tenslotte schrijf je een verantwoording van je
methodologische keuzes.

Onderwijsvorm

Werkgroep. Je werkgroep komt één keer per week bijeen in periode 2 en
wisselend in periode 3. Tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wordt
feedback gegeven op de wekelijkse opdrachten, en worden vaardigheden
geoefend. Aanwezigheid bij de werkgroepbijeenkomsten is verplicht.

Toetsvorm

Getoetst worden een individueel paper met literatuurbespreking en
probleemstelling (periode 2), een collectieve onderzoeksopzet, een
individueel observatieverslag en een individuele methodologische
verantwoording (periode 3).
Alle toetsen dienen minimaal met een 6 beoordeeld te zijn, en kunnen één
keer worden herkanst.

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van de cursus vermeld op Canvas.

Doelgroep

Bachelorstudenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Aanbevolen voorkennis

Deelname aan Bachelorwerkgroep 1.

Algemene informatie

Vakcode S_BWGBO2
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Examinator drs. T.A. Onderdenwijngaard
Docenten drs. T.A. Onderdenwijngaard

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.