Bachelorwerkgroep Bestuurs- en Organisatiewetenschap 5: Bestuurswetenschap

2018-2019

Doel vak

Dit vak biedt een verdieping in een cruciaal thema in de
bestuurswetenschap: effectiviteit en onbedoelde gevolgen van beleid.
Het centrale leerdoel van dit vak is dat studenten na het volgen ervan
een kritischer en meer alerte houding ten aanzien van de te verwachten
effecten van beleid hebben en deze houding kunnen vertalen in een
kritische reflectie op wat beleid vermag en in een kritische evaluatie
van concrete beleidscases.

Dit leerdoel wordt gespecificeerd in de volgende subdoelen:
1) studenten kunnen de hardnekkigheid van veel beleidsproblematiek
vanuit verschillende invalshoeken (o.a. filosofisch, sociologisch en
psychologisch) verklaren;
2) zij zijn alert op onbedoelde gevolgen van beleid en kunnen
mechanismen daarachter herkennen en benoemen;
3) zij kunnen kritisch reflecteren op de begrensde mogelijkheden van
beleid en van deze reflectie verslag doen in een overtuigend
beargumenteerd en goed geschreven academisch essay;
4) zij kunnen bedoelde en onbedoelde gevolgen van beleid in een concrete
beleidscasus ex post signaleren, analyseren en verklaren en hiervan
verslag doen in een goed gestructureerd evaluatierapport.

Inhoud vak

Beleid heeft vaak niet de uitwerking die beleidsmakers voor ogen hebben.
Er kunnen onbedoelde negatieve en positieve uitkomsten zijn en soms
heeft beleid sowieso geen effect. Daarnaast is het resultaat van beleid
over het algemeen tijdelijk en kunnen beoogde effecten op den duur
omslaan in tegengestelde effecten en andersom.

Over de onbedoelde gevolgen van beleid is veel geschreven. De literatuur
geeft handvatten om deze te verklaren en erop te anticiperen. Dat is van
belang voor studenten die zich voorbereiden op een toekomst als
beleidsmaker of –onderzoeker, of op een andere manier betrokken zullen
zijn bij beleid.

Maar voor het (leren) omgaan met de onbedoelde gevolgen van beleid, is
het niet toereikend om uitsluitend deze literatuur te bestuderen. In de
afgelopen jaren is er een uitgebreide literatuur ontstaan over de
hardnekkigheid en onoplosbaarheid van beleidsproblemen. Deze
literatuurstroom geeft argumenten om de verwachtingen ten aanzien van de
effecten van beleid, of beter, van de maakbaarheid van de samenleving,
aanzienlijk terug te schroeven.

In het vak Bachelorwerkgroep 5 Bestuurswetenschap gaan we, aan de hand
van de literatuur en concrete cases, met beide perspectieven aan de
slag. We bespreken literatuur over concrete en specifieke verklaringen
waarom bepaalde beleidsinterventies al dan niet de gewenste effecten
sorteren, en literatuur waarin de beperkte effectiviteit en onbedoelde
effecten van veel beleid op een meer fundamenteel en theoretisch niveau
verklaard worden. Daarnaast kijken we op casusniveau naar oorzaken van
bedoelde en onbedoelde gevolgen van een specifieke beleidsmaatregel, en
we zetten deze af tegen de vraag of de verwachtingen over de
effectiviteit van het beleid wel realistisch zijn geweest, gegeven de
beschikbare kennis én gegeven de grenzen aan de maakbaarheid van de
samenleving.

Dit vak biedt een uitbreiding en verdieping van de kennis opgedaan in
het vak Beleid en besluitvorming, en voegt daar bovendien een
vaardigheidselement aan toe. De literatuur wordt voorafgaande aan de
bijeenkomsten actief verwerkt via diverse schrijfopdrachten, uitmondend
in de individuele schrijfopdracht die deeltoets 1 vormt. Dit bevordert
het
leereffect en de academische schrijfvaardigheid. Daarnaast wordt de
opgedane kennis in praktijk gebracht door het uitvoeren van een ex post
evaluatie van de effecten (bedoeld en onbedoeld, positief en negatief)
van een concrete beleidsmaatregel. Deze opdracht wordt in groepjes van 3
studenten uitgevoerd, het evaluatieverslag vormt deeltoets 2.

Onderwijsvorm

Werkgroepen van 2 uur. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsvorm

Individuele schrijfopdracht (deeltoets 1); evaluatieverslag in groepjes
van 3
(deeltoets 2)

Literatuur

Diverse artikelen en boekhoofdstukken. Wordt via Canvas bekendgemaakt.
Er hoeft geen boek te worden aangeschaft.

Doelgroep

Studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschap, richting
Bestuurswetenschap

Algemene informatie

Vakcode S_BWGBO5B
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep