Consultancy en interventie

2018-2019

Doel vak

Studenten die dit vak hebben afgerond hebben kennis van recente
theorieën en ontwikkelingen op het gebied van Consultancy en organisatie
verandering en kunnen deze kennis vertalen naar de bedrijfsvoering van
verschillende soorten organisaties. Zij ontwikkelen een kritische
houding ten aanzien van wetenschappelijke literatuur en tendensen op het
gebied van
Consultancy en Interventie. Zij leren onderzoeksbevindingen op dit
terrein te beoordelen en daarover schriftelijk en mondeling te
rapporteren.


Studenten die dit vak hebben afgerond...
…hebben kennis over organisatieverandering en consultancy;
…hebben voldoende inzicht om de organisatieverandering en consultancy
met elkaar in verband te
brengen;
...kunnen kennis over recente academische en praktische kennis van
organisatieverandering
toepassen in een praktijksituatie;
...kunnen recente academische en praktische kennis van
organisatieverandering en consultancy
kritisch evalueren.
...kunnen schriftelijk en in eigen woorden rapporteren over een
kritische evaluatie van recente
academische en praktische kennis van organisatieverandering en
consultancy.
…kunnen een praktisch advies formuleren op basis van een kritische
evaluatie en rapportage op het
gebied van organisatieverandering en consultancy.

Inhoud vak

Capita Selecta Organisatieontwikkeling en Interventie: “Consultancy &
Interventie”.
Al langer is er in de organisatiewetenschap aandacht voor consultancy in
en van organisaties, maar recent zien we nieuwe ontwikkelingen in de rol
en taakopvatting van consultants. Een consultant is een professional die
zijn of haar expertise in dienst stelt van anderen en als externe partij
deskundig advies geven op gebieden waar een derde partij een deel
expertise mist. Als gevolg van recente ontwikkelingen, waarbij nieuwe
kaders en afbakeningen ontstaan zal het begrip ‘professional’ opnieuw
gedefinieerd moeten worden. We richten ons op consultancy in
verschillende sectoren. Op basis van gast-, hoor- en werkcolleges
begeleiden we de studenten bij het schrijven van een individueel paper.

Onderwijsvorm

Elke week zijn er hoorcolleges (4 of 2 uur per week) en werkcolleges (2
uur per week), en eventueel nog gastcolleges. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsvorm

Groepsopdrachten en Individueel werkstuk

Vereiste voorkennis

Deelname aan Organization Sciences

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt

Doelgroep

Master studenten BCO

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Aanbevolen voorkennis

Communicatie en Identiteit

Algemene informatie

Vakcode S_CEI
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Teelken
Examinator dr. J.C. Teelken
Docenten dr. Y.T.A. Taminiau

dr. A.T.M. van Nistelrooij
dr. J.C. Teelken

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep