Gedrag en communicatie in organisaties

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus hebben studenten (a) kennis van algemene
organisatie- en communicatiewetenschappelijke perspectieven voor het
verklaren van gedrag in organisaties, (b) een overzicht van specifieke
theorieën en modellen voor het verklaren van gedrag en attitudes op het
niveau van individuen, groepen en de organisatie als geheel, (c) kennis
over de rol van communicatie bij relevante onderwerpen zoals motivatie,
groepsprocessen, leiderschap, conflict, organisatiestructuur,
organisatiecultuur en organisatieverandering, en (d) ervaring met het
toepassen van deze kennis op relevante casussen uit de praktijk.

Inhoud vak

Na een introductie van algemene organisatie- en
communicatiewetenschappelijke perspectieven voor het verklaren van
gedrag in organisaties, worden specifieke theorieën en modellen
gepresenteerd voor het verklaren van gedrag en attitudes op het niveau
van individuen, groepen en de organisatie als geheel. Hierbij wordt
inzicht verkregen in de rol van communicatie bij relevante onderwerpen
zoals motivatie, groepsprocessen, leiderschap, conflict,
organisatiestructuur, organisatiecultuur en organisatieverandering. In
de bijbehorende werkcolleges wordt in groepsverband gewerkt aan de
uitwerking van een aantal casussen.

Onderwijsvorm

Hoor-, en werkcolleges

Toetsvorm

Digitaal tentamen en uitwerking van casussen in groepsverband.

Literatuur

Boek: Kreitner, R., & Kinicki, A. (2013). Organizational Behavior (10th
ed.). New York, NY: McGraw Hill. Naast het boek bestaat de literatuur
voor dit vak uit een elektronische reader met enkele wetenschappelijke
artikelen. De inhoud van deze reader wordt ruim voor aanvang bekend
gemaakt via de Canvas pagina van het vak.

Doelgroep

Bachelor studenten CW en B&O

Overige informatie

Aanwezigheid werkcolleges verplicht.

Afwijkende intekenprocedure

Je moet je intekenen voor het vak en bijbehorende onderdelen. Je kunt je echter niet vooraf intekenen voor een specifieke werkgroep. De werkgroepen worden tijdens de tweede week van de cursus ingedeeld door middel van "self-enrollment" via Canvas. Een uitgebreide toelichting op de intekenprocedure voor de werkgroepen en allerlei andere belangrijke zaken betreffende het vak wordt gegeven tijdens het eerste college.

Algemene informatie

Vakcode S_GCO
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. R.A. van der Lee
Examinator dr. R.A. van der Lee
Docenten dr. J.W. Ouwerkerk
dr. ir. K.J.P.M. van Erp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: