Interbestuurlijke betrekkingen

2018-2019

Doel vak

1. Het verschaffen van kennis over en inzicht in de inrichting en
werking van nationale bestuurlijke stelsels;
2. Oefening in het uitvoeren van een analyse en/of het ontwikkelen van
een advies m.b.t. de inrichting van het openbaar bestuur.

Inhoud vak

Centraal in dit vak staan de inrichting en werking van nationale
bestuurlijke stelsels, met bijzonder aandacht voor het Nederlandse
openbaar bestuur. Stelsels van binnenlands bestuur zijn opgebouwd uit
een groot aantal
instanties op verschillende bestuursniveaus. Het Nederlandse stelsel
kent naast algemene bestuurseenheden zoals het Rijk, provincies en
gemeenten ook een groot aantal functionele bestuursorganen, zoals
waterschappen en zelfstandige bestuursorganen. In het blok staan de
volgende onderwerpen centraal. Eerst wordt ingegaan op verschillende
typen bestuurlijke stelsels en de achterliggende normatieve theorieën.
In dat verband wordt het Nederlandse stelsel vergeleken met een aantal
bestuurlijke stelsels van andere Europese landen. Daarna wordt het
Nederlandse stelsel onder de loep genomen. Er is aandacht voor de
positie
van de gemeente en de provincie in het stelsel, voor de verdeling van
taken en
bevoegdheden (het vraagstuk van centralisatie en decentralisatie), en
voor
samenwerking tussen bestuursorganen (intergemeentelijke samenwerking
en bestuur in stedelijke agglomeraties).
Ter afsluiting schrijven studenten verschillende werkstukken van
beperkte
omvang over de centrale thema’s van het blok.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege. Aanwezigheid is verplicht.

Toetsvorm

Opdrachten & werkstukken.

Literatuur

Artikelen, rapporten en studies die via canvas elektronisch
toegankelijk zijn.

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor één van de werkgroepen, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB Je moet in VUnet wel intekenen voor het vak, met de overige bijbehorende vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_IB
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. P.J. de Vries
Examinator drs. P.J. de Vries
Docenten drs. P.J. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: