Kwantitatieve onderzoeksmethoden

2018-2019

Doel vak

Na afloop van deze cursus kan de student:
- voor- en nadelen benoemen van experimentele en observationele designs
in termen van interne en externe validiteit;
- causale modellen: schijnverbanden, mediatie en moderatie herkennen in
een vraagstelling of hypothese;
- resultaten interpreteren in termen van onderliggende causale modellen:
schijnverbanden, mediatie en moderatie;
- een schaal construeren als onderdeel van schaalconstructie
betrouwbaarheidsanalyse toepassen in SPSS, de resultaten interpreteren
en erover rapporteren;
- variantieanalyse en lineaire regressieanalyse toepassen in SPSS, de
resultaten interpreteren en erover rapporteren.

Inhoud vak

Dit vak leert de theorie en praktijk van kwantitatieve
onderzoeksmethoden die veelvuldig gebruikt worden binnen
Communicatiewetenschap. De student leert de logica en het doel van
experimentele en observationele onderzoeksdesigns, evenals de voor- en
nadelen hiervan in termen van interne en externe validiteit. Behandeld
worden schijnverbanden, mediatie en moderatie. Uitkomsten van analyses
worden aan deze causale modellen gerelateerd. Betrouwbaarheidsanalyse
wordt ingezet om een betrouwbare schaal te leren construeren. De
analysetechnieken bouwen nadrukkelijk voort op het eerste jaar
(Beschrijvende en Inferentiële Statistiek). Hier leert de
student multivariate data-analysetechieken, waarbij de nadruk ligt op
variantieanalyse en lineaire regressieanalyse. Alle genoemde technieken
worden toegepast met behulp van SPSS.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkcolleges en practica.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en tussentijdse toetsen.

Literatuur

Field, Andy (2017) Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics.
Fifth edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC:
Sage
De Vaus, David A. (2001) Research Design in Social Research. London:
Sage

Doelgroep

Tweedejaars studenten bachelor communicatiewetenschap

Aanbevolen voorkennis

Beschrijvende en Inferentiële Statistiek (S_BIS)

Algemene informatie

Vakcode S_KWOM
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.A. Nagel
Examinator dr. F.A. Nagel
Docenten dr. F.A. Nagel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: