Media, maatschappij en politiek

2018-2019

Doel vak

Na afloop van het vak kan de student:
- de afhankelijkheidsrelaties tussen de media/journalisten, politieke
actoren en het publiek in theoretische termen benoemen en verklaren;
- de effecten van berichtgeving in de media op het gedrag van politici
en politieke partijen en het brede publiek (kiezers) op basis van
theorie verklaren en voorspellen;
- actuele media-gerelateerde vraagstukken in de publieke sfeer duiden in
theoretische termen;
- reflecteren op ethische en normatieve aspecten van actuele
media-gerelateerde vraagstukken in de publieke sfeer en van daaruit
aanbevelingen doen aan een van de actoren (journalisten of politieke
actoren) in het debat.

Inhoud vak

Het centrale vraagstuk in dit vak is hoe de media, politieke actoren (de
overheid, ministeries, politici, politieke partijen, bedrijven,
belangengroepen en sociale bewegingen) en burgers elkaar beïnvloeden. We
gaan in op het veranderende media-landschap, de politieke berichtgeving
('Fake News'), de mediatisering van de politiek (o.a. het werk van
Jesper Strömbäck) en de wederzijdse beinvloeding van media en politiek
(de zogenaamde 'media-politics-media cycle' van o.a. Gadi Wolfsfeld). De
toenemende politieke invloed van media(bedrijven), de toenemende
concentratie van het bezit van media en de mate van pluralisme van het
medialandschap hebben allemaal gevolgen voor het gedrag van politici en
de politieke informatie die burgers ontvangen. Ook kijken we naar het
veranderende mediagedrag van burgers, het gebruik van sociale en
traditionele media en de effecten van 'filter-bubbles' en 'selective
exposure'. We analyseren in welke mate politieke instituties en actoren
afhankelijk zijn van massamedia en worden gevormd door de medialogica.
Belangrijke theorieën in de sociologie, communicatiewetenschappen en de
politicologie stellen dat sociaaleconomische ontwikkelingen van groot
belang zijn voor het medialandschap en voor de politieke kennis van
burgers. In dit vak wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop
economische en maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op het
functioneren van de massamedia en daarmee op de kwaliteit van de
democratie. Vanuit verschillende benaderingen is nagedacht over de rol
van de traditionele en nieuwe massamedia in moderne democratieën.
Sommigen zien een belangrijke rol voor de media als controleurs van
machtshebbers (de zogenaamde ‘watch-dog’ functie), terwijl anderen de
media neerzetten als ‘lap-dogs’, omdat zij te veel de macht volgen en
onkritisch de nieuwsproductie van professionele bureaucratieën en
machtige bedrijven weergeven (zie o.a het werk van Noam Chomski).
President Trump ziet de traditionele media juist als een vijand van het
volk (en van zijn eigen regering). Hij beschuldigd media van
vooroordelen, leugens en vooringenomenheid. In de colleges en seminars
analyseren we in welke mate die media vertekening bestaat en in welke
mate de gekleurdheid van het mediasysteem van invloed is op de kwaliteit
van de (politieke) informatievoorziening aan burgers. Natuurlijk zoemen
we in het bijzonder in op verkiezingscampagnes en vragen ons af in welke
mate politieke campagnes worden beïnvloed door mediaberichtgeving en op
welke wijze proberen politici de berichtgeving in de massamedia te
beïnvloeden over zichzelf, hun eigen partij en hun politieke opponenten.

Onderwijsvorm

Er zijn drie bijeenkomsten per week in een combinatie van hoor- en
werkcolleges of practica.

Toetsvorm

Eindcijfer op basis van schriftelijke tentamen en opdracht.

Literatuur

Wolfsfeld, G. (2014). Making sense of media and politics: Five
principles in political communication. Taylor & Francis,
Reader van wetenschappelijke artikelen wordt bekend gemaakt in Canvas.

Doelgroep

Tweedejaars studenten Bachelor CW, minor Communicatiewetenschap.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. Je ziet te zijner tijd in je persoonlijk rooster in VUnet in welke werkgroep je ingedeeld bent. NB je moet wel intekenen voor het vak met de overige bijbehorende vakonderdelen.

Algemene informatie

Vakcode S_MMP
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. A.P.M. Krouwel
Examinator dr. A.P.M. Krouwel
Docenten drs. E.R. Schagen
drs. S. Houtveen
dr. A.P.M. Krouwel

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: