Methoden en technieken van bestuurskundig onderzoek

2018-2019

Doel vak

Na afloop van deze cursus kan de student:
1) bepalen welk(e) onderzoeksdesign/s geschikt zijn voor de
beantwoording van verschillende soorten probleemstellingen op het
terrein van de bestuurskunde;
2) gegeven het onderzoeksdesign een samenhangende aanpak ontwikkelen
voor de selectie van eenheden, de methode van dataverzameling en de
strategie van data-analyse.

Inhoud vak

Bestuurskundig onderzoek is veelal toegepast onderzoek in de vorm van
beleids- of evaluatieonderzoek. In dit vak wordt afzonderlijk ingegaan
op verschillende
onderzoeksdesigns en soorten bestuurskundig onderzoek: (quasi-)
experimenten,
longitudinaal, cross-sectioneel en casestudy onderzoek. In de
werkcolleges wordt de stof toegepast op onderzoek uit de bestuurskundige
praktijk en wetenschap. Het blok wordt afgesloten met een individueel
schriftelijk tentamen en een eindwerkstuk.
Het vak leert studenten:
• bepalen welk(e) onderzoeksdesign/s geschikt zijn voor de
beantwoording van verschillende soorten probleemstellingen op het
terrein van de bestuurskunde;
• zelf een samenhangende aanpak ontwikkelen voor de selectie van
eenheden, de methode van dataverzameling en de methode van data-analyse;
• de kwaliteit van (toegepast) bestuurskundig onderzoek te
beoordelen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsvorm

Tentamen en eindwerkstuk

Literatuur

Nog niet bekend.

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde. De voltijdstudenten kunnen het vak alleen
in periode 4 volgen; de deeltijdstudenten alleen in periode 5.

Aanbevolen voorkennis

Deelname aan Goed bestuur deeltijd

Algemene informatie

Vakcode S_MTBOdt
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. F.A. Nagel
Examinator dr. F.A. Nagel
Docenten prof. dr. R.H.F.P. Bekkers
dr. F.A. Nagel
dr. M.F.J. van der Horst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep