Masterthesis Beleid, Communicatie en Organisatie

2018-2019

Doel vak

Door het schrijven van de Masterthesis tonen studenten aan dat zij
zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren en daarover
rapporteren. In de thesis komt aan de orde:
- de probleemstelling en de relevantie van het onderzoek;
- een verantwoording van het onderzoeksontwerp;
- een beschrijving van het proces van dataverzameling en –analyse;
- de resultaten;
- de conclusie, waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord, met een
verantwoording van en reflectie op de onderzoeksaanpak, alsook
terugkoppeling naar relevante theoretische inzichten. Ook de wijze van
terugrapportage van het onderzoek naar diverse betrokkenen en mogelijke
consequenties voor het praktijkveld worden hierin meegenomen.

Inhoud vak

De Masterthesis is een proeve van wetenschappelijke bekwaamheid waarin
alle academische kennis en vaardigheden die eerder zijn opgedaan in de
opleiding actief en geïntegreerd worden ingezet in een wetenschappelijk
relevant onderzoeksproject.

Onderwijsvorm

Bijeenkomsten in groepen in de eerste fase van het proces
(opstellen theoretisch kader, methodologie, ontwikkeling instrumenten),
die in de tweede fase van het proces worden afgewisseld met individuele
feedback momenten.

Toetsvorm

Individueel werkstuk. Beoordeling van de thesis is in handen van de
begeleider en een tweede onafhankelijke docent (de meelezer). De
begeleider weegt de mate mee waarin de student zelfstandig heeft
gewerkt.

Vereiste voorkennis

Deelname aan de Masterthesis beleid, communicatie en organisatie is
mogelijk na deelname aan de vier vakken in periode 1 en 2, en ná het
behalen van minimaal twee van de vier vakken uit periode 1 en 2.

Literatuur

Afhankelijk van het onderwerp, wordt opgesteld in overleg met de
begeleider.

Doelgroep

MSc BCO studenten

Toelichting Canvas

In het najaar van 2018 wordt nadere informatie bekend gemaakt over de
voorbereiding op het scriptietraject, de toewijzing van begeleiders en
de verschillende afstudeermogelijkheden. Hoe de aankondigen op Canvas
daarover in de gaten.

Aanbevolen voorkennis

In beginsel moet je alle drie de verplichte vakken gevolgd hebben,
inclusief een van de keuzevakken en het Research Seminar om met de
scriptie te kunnen beginnen.

Algemene informatie

Vakcode S_MTbco
Studiepunten 24 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. M.T.M. Dijkstra
Examinator dr. M.T.M. Dijkstra
Docenten dr. J.C. Teelken
dr. M.T.M. Dijkstra
dr. C. Moser

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep