Minorwerkgroep Sociologie

2018-2019

Doel vak

Deze cursus is gericht op het aanleren van professionele vaardigheden:
vaardigheden die je later in een beroepspraktijk als afgestudeerd
sociaal-wetenschapper nodig zal hebben. In deze Minorwerkgroep leer je
hoe je een overheid -of andere organisatie- op basis van jouw
Sociologische kennis kunt adviseren over hun beleid

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de verschillende taken en maatschappelijke rolopvattingen van de
sociale wetenschap;
(2) de wijze waarop sociaal-wetenschappelijk theorie en onderzoek zijn
toe te passen op beleidsvraagstukken;
(3) de dillema's en spanningsvelden in de verhouding tussen wetenschap,
politiek en beleid.

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(4) een beleidsadvies op te stellen op basis van
sociaal-wetenschappelijke kennis;
(5) een toepassingsgerichte onderzoeksvraag beantwoorden, met behoud van
wetenschappelijke integriteit.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(6) intellectuele integriteit, dat wil zeggen een eerlijke en
zorgvuldige omgang met wetenschappelijke kennis, onderzoeksresultaten,
belangen van opdrachtgevers, informanten en vakgenoten.

Communicatie. De student(e) bezit:
(7) de vaardigheid om onderzoeksresultaten vertalen voor een
lekenpubliek.

Leervaardigheden. De student(e) bezit:
(8) de competentie om een beleidsadvies te schrijven;
(9) de competentie om te kunnen samenwerken in groepsverband.

Inhoud vak

Studenten verdiepen zich in de doelstellingen en uitgangspunten van een
lokale, nationale of internationale organisatie (privaat of publiek), en
schrijven vervolgens op basis van secundaire en/of tertiaire data
(literatuurstudie) een beleidsadvies op het beleidsterrein van (a)
Maatschappelijke Participatie of (b) Diversiteit (naar keuze).
Inhoudelijk maken de studenten gebruik van de opgedane kennis uit de
paralel lopende cursussen "Sociaal Kapitaal en Netwerken" of "Identity,
Diversity and Inclusion."

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkgroepen
Let op: voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsvorm

Schriftelijk eindverslag en eindpresentatie.

Vereiste voorkennis

Deelname aan Sociologische theorie 1: Moderne samenlevingen en Sociaal
kapitaal en netwerken (of Onderzoekspracticum 1)

Literatuur

Wordt t.z.t. via bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Studenten in de Minor Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus start al in periode 1 met tweewekelijkse
bijeenkomsten, en wordt afgerond in een intensievere periode 3.

Aanbevolen voorkennis

Actieve deelname aan de overige vakken in de Minor Sociologie.

Algemene informatie

Vakcode S_MWGS
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator drs. B. Slijper
Examinator drs. B. Slijper
Docenten drs. B. Slijper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: