Organisatiegedrag

2018-2019

Doel vak

De cursus dient te leiden tot kennis van theorieën en wetenschappelijk
onderzoek inzake gedrag van mensen en groepen in organisaties en tot
inzicht in de praktische toepasbaarheid van die theorieën.

Inhoud vak

In deze cursus worden met name theorieën en inzichten uit de sociale -,
en arbeid & organisatiepsychologie behandeld.
Centraal staat het spanningsveld tussen coöperatie en competitie in
organisaties: In hoeverre en op welke wijze kunnen belangen, interesses
en kwaliteiten van individuele personen in (arbeids)organisaties
parallel lopen met belangen, doelen en kenmerken van die (arbeids)
organisatie.

Onder de paraplu van coöperatie & competitie in organisaties komen een
aantal thema’s aan de orde.
1. Wie ben ik: Sociale identiteit: Het zelf en de organisatie
2. Het zelf en de organisatie: Wederzijdse afhankelijkheid
3. Sociale dilemma’s en de hantering ervan
4. Conflict, conflicthantering op de werkvloer
5. Consequenties van conflict voor het welzijn van de organisatie: de
rol van de minderheid
6. Consequenties van conflict voor het welzijn van de werker: conflict
als een stressor.

Onderwijsvorm

• Hoorcolleges,
• Werkcolleges
• Werkgroepen

De thema’s worden theoretisch ingeleid door de docent. Afhankelijk van
het betreffende thema zal de verdieping ervan plaatsvinden op basis van
• Oefeningen/opdrachten,
• Simulatiespel,
• Films,
• Casus gepresenteerd door gastdocent(en)
• Discussie over literatuur

Toetsvorm

Portfolio uit verschillende opdrachten, tentamen.

Vereiste voorkennis

Deelname aan het MSc vak Organization Sciences (S_OS).

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Doelgroep

Studenten Master BCO, afstudeerrichting Advies en Verandering.

Overige informatie

Van studenten wordt verwacht dat zij bekend zijn met de empirische
cyclus en in staat zijn een betoog te schrijven op basis van de
wetenschappelijke literatuur.

Afwijkende intekenprocedure

Bij dit vak kun je niet zelf intekenen voor de werkgroep, maar word je ingedeeld door de vakcoördinator. NB je moet wel intekenen voor het vak en eventuele andere vakonderdelen!

Algemene informatie

Vakcode S_OG
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. M.T.M. Dijkstra
Examinator dr. M.T.M. Dijkstra
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.