Onderzoekspracticum 2: Verdieping van kwalitatieve methoden

2018-2019

Doel vak

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn Onderzoeksvaardigheden. De
cursus is een vervolg op de eerstejaarscursussen "Methodologie van
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek" en "Methoden en Technieken van
Kwalitatief Onderzoek", en is gericht op het verdiepen en verbeteren van
kwalitatieve analysemethoden, met name (semi-)gestructureerde interviews
en participatieve observatie.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht. De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) kwalitatief georiënteerd onderzoek in termen van kennisopvatting,
type onderzoeksvragen en dataverzamelingsmethoden;
(2) de principes van ethische toetsing in sociaal-wetenschappelijk
onderzoek;

Toepassing. De student(e) is in staat om:
(3) zelfstandig een kwalitatieve onderzoeksvraag bedenken binnen een
gegeven thema;
(4) zelfstandig (a) interviews en (b) observaties uitvoeren;
(5) zelfstandig de resultaten van de interviews en observaties op
correcte wijze te interpreteren;
(6) de onderzoeksresultaten relateren aan theoretische literatuur.

Oordeelsvorming. De student(e) geeft blijk van:
(7) een wetenschappelijke houding, dat wil zeggen de bereidheid aannames
en theorieën te toetsen;
(8) intellectuele integriteit, dat wil zeggen een eerlijke en
zorgvuldige omgang met wetenschappelijke kennis, onderzoeksresultaten,
belangen van opdrachtgevers, en informanten.

Communicatie. De student(e) bezit:
(9) de vaardigheid om zelfstandig een (kort) onderzoeksverslag te
schrijven.
(10) mondelinge en presentatievaardigheden om sociologische theorieën en
bevindingen (van bestaand of eigen onderzoek) helder en zorgvuldig over
te brengen op een publiek van specialisten en niet-specialisten.

Inhoud vak

Het uitgangspunt van dit vak is een deels zelf te ontwikkelen
(kwalitatieve) vraagstelling geinspireerd door de thematiek van het
parallel lopende onderwijsblok Identity, Diversity and Inclusion. In
deze cursus doorlopen studenten de complete onderzoekscyclus voor
kwalitatief onderzoek, met nadruk op de kwaliteit van de verzamelde
gegevens, de analyse, de methodische verantwoording en reflectie, en de
ontsluiting van het materiaal voor secundaire analyse.

Onderwijsvorm

Practicum en werkcolleges

Toetsvorm

Deelopdrachten en eindrapportage

Literatuur

Wordt t.z.t. via bekendgemaakt in de cursushandleiding (zie CANVAS).

Doelgroep

Tweedejaars studenten in de Bachelor Sociologie;
Let op: Studenten CAO in de Minor Sociologie volgen kiezen dit vak in
plaats van "Identity, Diversity and Inclusion".

Aanbevolen voorkennis

Eerstejaarsvak ‘Methoden en Technieken van Kwalitatief onderzoek’ met
goed gevolg afgerond

Algemene informatie

Vakcode S_OP2
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. P.G.S.M. Smets
Examinator dr. P.G.S.M. Smets
Docenten dr. P.G.S.M. Smets
dr. J. Schuster

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Practicum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: